Декларации по чл.12, т.4 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на служителите от БДДР

Списък на служителите от БДДР подали Декларация по чл. 12, т. 4 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси