Дирекция "Административни, финансови и правни дейности" /АФПД/

Дирекция "Административни, финансови и правни дейности" /АФПД/ осигурява технически дейността на Директора и на специализираната администрация, както и дейностите по административното обслужване на гражданите и юридическите лица, по:

1. финансова дейност:

1.1. изготвяне на ежемесечни, тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджета на администрацията;

1.2. изготвяне на бюджетни прогнози и проектобюджети за администрацията;

1.3. изготвяне на програмни отчети по тримесечия и годишен отчет;

1.4.изготвяне на план за дейностите, финансирани от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда;

1.5. извършване на инвентаризация по Закона за счетоводството;

1.6. изготвяне на статистически отчети по Закона за статистиката;

1.7. счетоводно отчитане на приходите, разходите и трансферите по пълна бюджетна класификация и по счетоводните сметки от сметкоплана на бюджетните предприятия;

1.8. изготвяне на тримесечни финансови отчети и годишен баланс на администрацията;

1.9. изготвяне на ежемесечни финансови справки;

1.10. изпълнение на нормативните изисквания по заплащането на труда;

1.11. счетоводно отчитане на сумите по таксите от Закона за водите;

1.12. контролира законосъобразното и целесъобразното разходване на финансовите и материалните средства;

1.13. ръководи, координира и контролира документооборота в счетоводството;

2. правно обслужване:

2.1. съдействие и осигуряване своевременното събиране на неизплатените вземания по влезли в сила наказателни постановления, както и за неизплатените по Закона за водите такси;

2.2. осъществяване процесуалното представителство;

2.3. подготовка на отговори и становища по повод постъпили жалби/възражения;

2.4. подготовка и/или съгласуване на индивидуалните административни актове;

2.5. подготовка на наказателни постановления;

2.6. подготовка на актове за установяване на публични държавни вземания;

2.7. изготвяне или съгласуване на вътрешните правилници за дейността на басейновата дирекция;

2.8. изготвяне на мнения, предложения и становища по проекти за изменение на нормативни актове;

2.9. изготвяне на становища и възражения до министъра на околната среда и водите и съответните съдилища по жалби срещу административни актове;

2.10. изготвяне на проекти на договори и даване становища по законосъобразността на проекти на договори;

2.11. организира подготвяне на документите и провеждане на процедури по  Закона за обществените поръчки;

3. човешки ресурси:

3.1. изготвяне документите по възникване, изменение и прекратяване на правоотношенията със служителите в дирекцията;

3.2. образуване, завеждане и съхранение на личните досиета на служителите на дирекцията;

3.3. организиране обучението и развитието на персонала, като предлага програми за реализиране на професионалната квалификация на служителите;

3.4. подготовка на длъжностното и поименното щатно разписание на администрацията;

4. административна дейност:

4.1. обслужване на физическите и юридическите лица на принципа "Едно гише";

4.2. деловодно обслужване, прием и регистриране на входяща и изходяща кореспонденция;

4.3. систематизиране и съхраняване на документите и другите материали на администрацията в съответствие с изискванията на Закона за Националния архивен фонд;

5. стопанска дейност:

5.1. управление и стопанисване на собствеността на басейновата дирекция;

5.2. организация на материално-техническото снабдяване;

5.3. следене изправността на ведомствения транспорт, техническа поддръжкаи контрол върху ползването му;

6. други дейности, предвидени в законите и подзаконовите нормативни актове и/или възложени от директора.