Дирекция "Планове и разрешителни"

Дирекция "Планове и разрешителни" е организирана в три отдела: "Разрешителни", "Планове за управление" и "Мониторинг на водите".

            Отдел Разрешителни” извършва дейности по:

1. разрешителни:

1.1. определяне на  естествените и разполагаемите ресурси на подземните водни тела с изключение на находищата на минерални води;

1.2. провеждане на процедури, когато компетентен орган по Закона за водите е директорът на басейнова дирекция за:

а) издаване на разрешителни за водовземане и/или ползване на водни обекти;

б) изменения на разрешителни;

в) продължаване срока на действие на разрешителни;

г) прекратяване действието на разрешителни;

д) отнемане на разрешителни;

е) ограничаване правата на водовземане, произтичащи от разрешително;

1.3. участие в процедури за издаване на разрешителни, когато компетентен орган по Закона за водите е министърът на околната среда и водите;

1.4. Издаване на становища, свързани с процедурите по разрешителен режим.

Отдел „Планове за управление” извършва дейности по:

1. Планиране:

1.1. разработване и актуализиране на План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление ;

1.2. разработване и актуализиране на програми от мерки за подобряване, опазване и поддържане на състоянието на водите;

1.3. разработване и актуализиране на План за управление на риска от наводнения (ПУРН), в т.ч. предварителна оценка на риска от наводнения,определяне на Райони със значителен потенциален риск от наводнения  и карти на заплахата и на риска от наводнения на ниво район за басейново управление

1.4. подготовка на предложения за изменение на други планове, които не са съобразени с ПУРБ и ПУРН;

1.5. осъществяване сътрудничество с компетентните органи за басейново управление и за управление на риска от наводнения на други държави в съответствие с държавната политика за двустранно и многостранно сътрудничество и след съгласуване по нормативно установения ред в международни райони за басейново управление;

1.6. издаване на становища за допустимост на инвестиционни предложения,планове и програми, които са предмет на процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, за съответствието им с ПУРБ и ПУРН,;

1.7. издаване на становище за допустимост на инвестиционни предложения и проекти и съответствието им с ПУРБ и ПУРН по искане на общини и частни инвеститори

1.8 организира извършването на необходимите проучвания и събиране на липсващи данни за актуализиране на ПУРБ и ПУРН;

1.9. организира консултациите със заинтересованите страни и обществеността координирано с консултациите за актуализиране на ПУРБ и ПУРН;

2. контрол за изпълнение на програмите от мерки:

2.1. събиране и обработване на информацията за изпълнението на програмите  от мерки в ПУРБ и ПУРН за опазване и възстановяване на водите;

2.2. анализиране на информацията, изготвяне на доклади;

2.3. организация за изпълнение на мерките от компетентност на басейновата дирекция, в т.ч. подготовка на проекти и задания за възлагане на обществени поръчки;

2.4. изготвяне на предложения за актуализиране на програмата от мерки;

2.5. наблюдение и докладване на изпълнението на програмата от мерки в ПУРБ;

2.6. изготвяне на графика за изпълнение на проектите за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства;

3. информиране на обществеността, заинтересованите страни и други институции:

3.1. информиране на обществеността и провеждане общественото обсъждане на ПУРБ и на ПУРН;

3.2. организиране процеса на достъп и предоставяне на информация на обществеността в областта на околната среда по реда на Закона за достъп до обществена информация;

3.3. предоставяне на информация на средствата за масово осведомяване в областта на водите, в т.ч. редовно предоставяне на информация, свързана с дейността на дирекцията, на средствата за масово осведомяване;

3.4. информационно поддържане на интернет страницата на басейновата дирекция;

3.5. издаване на информационни материали, свързани с дейността на басейновата дирекция.

3.6. организиране на кампании за повишаване на общественото съзнание и култура в областта на околната среда и тяхното провеждане на басейново ниво;

3.7. привличане на обществеността в процеса на вземане на решения, свързани с водите;

3.8. осигуряване на техническо и експертно обслужване на Басейновия съвет към басейновата дирекция;

4. Дейности по  специализирани карти и зони за защита:

4.1.Определяне на границите на водите и водните обекти, публична държавна собственост, съвместно с техническите служби и службите по геодезия, картография и кадастър в общините;

4.2. уведомяване на компетентните органи за местоположението и обхвата на крайбрежните заливаеми ивици на реките;

4.3. събиране, систематизиране и осигуряване на информация за собствеността на съществуващите водностопански системи и съоръжения;

4.4. провеждане на процедура и определяне на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване, за които компетентен орган е директорът на басейнова дирекция;

4.5. провеждане на процедура за определяне на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за минерални води, за които компетентен орган е министърът на околната среда и водите;

5.  Други специфични дейности, произтичащи от дейността на отдела, в т.ч.:

5.1. подготовка и попълване на данни, съгласно изискванията за електронно докладване пред Европейската комисия (WISE) и съгласно Европейското законодателство за водите и други международни актове;

5.2. подпомагане на трансгранична хармонизация в областта на водите, съгласно международни ангажименти и споразумения;

5.3. подготовка и предоставяне информация във връзка с докладвания до Европейската комисия и Европейската агенция по околна среда;

5.4. определяне и характеризиране на повърхностните водни тела в обхвата на района за басейново управление;

5.5. определяне и характеризиране на подземните водни тела в обхвата на района за басейново управление;

5.6. извършване на количествена оценка на състоянието на водните тела, включително и водни баланси, с изключение на тези за минерални води;

5.7. участие в работни групи по прилагане на различни директиви в областта на водите.

5.8. изготвяне, поддържане и актуализиране на ГИС;

5.9 подготовка на данните от информационната система, които да бъдат предоставяни на физически и юридически лица;

5.10. извършване на мрежово и системно администриране;

5.11. техническа поддръжка на интернет страница на басейновата дирекция;

 Отдел „Мониторинг на водите ” извършва дейности по:

1. мониторинг на водите и зонте за защита и анализ на резултатите  

1.1. разработване и актуализиране на програми за мониторинг на водите и зоните за защита на водите;

1.2 участие в провеждането на мониторинга на водите и на зоните за защита на водите;

1.3.контрол, оценка и анализ на данните от изпълнението на мониторинга на водите;

1.4  съгласуване на планове за собствен мониторинг

1.5. обработка, анализ и оценка на резултати от собствен мониторинг на водите   

1.6.събиране, съхраняване и поддържане на специализирани бази данни от изпълнението на мониторинга на водите в басейновия район , вкл. от собствен мониторинг на водите по издадени разрешителни по реда на Закона за водите

1.7. планиране и провеждане на проучвателен мониторинг, вкл. при постъпили сигнали за  инцидентно замърсяване; и обработка и анализ на резултати от проучвателен мониторинг

2. Оценка на състоянието на водите и зоните за защите.

2.1. извършване на оценка на химичното и екологичното състояние на повърхностните водни тела в района за басейново управление ;

2.2. извършване на оценка на химичното състояние на подземните  водни тела  в района за басейново управление

2.3. оценка на актуалното състояние на повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, и изготвяне на програми за мониторинг, съгласувано с директорите на регионалните здравни инспекции

2.4. извършване на оценка на състоянието на зоните за защита на водите;

2.5.  извършване на оценка на ефекта от мерките с тенденции и прогнози

3. Други специфични дейности, произтичащи от дейността на отдела

3.1 изготвяне на предложения за определяне на чувствителни и уязвими зони за целия район на басейново управление

3.2 участие в изготвяне на инвентаризация на емисиите, заустванията и загубите на приоритетни вещества и замърсители в съответствие с Директива 2008/105/ЕО;

3.3.определяне и ревизия на водите за обитаване от риби и черупкови организми;

3.4. съгласуване на годишни доклади по изпълнение на мониторинга;

3.5 подготовка на периодични доклади и бюлетини за състоянието на водите в обхвата на района за басейново управление

3.6 предоставяне на информация на обществеността, вкл. по реда на ЗДОИ относно изпълнение на мониторинга на водите