Срещи за консултиране с обществеността в Дунавски район за басейново управление по проекта на ПУРБ: