Консултации със заинтересованите страни по проект DanubeFloodrisk

                  

Проект  “Оценка на риска от наводнения зa река Дунaв, ориентиран към заинтересованите страни – DanubeFloodrisk" е международен проект, насочен към прилагане на на партньорски подход при управлението на риска от наводнения на р.Дунав. Проектът се финансира по оперативна програма за транснационално сътрудничество "Югоизточна Европа", като в реализацията му участват 21 партньора от 8 страни (Австрия, Италия, Словакия, Унгария, България, Румъния, Хърватска и Сърбия)

Целта на проекта е чрез взаимодействието на държавни администрации, научни институции, НПО, бизнес-среди и местни органи за планиране и управление да се постигне изготвяне и прилагане на единни модели и методи за оценка, повишване на информираността на заинтересованите страни и разработване на мерки за смекчаване на последиците от наводненията.
Основен акцент в проекта е привличане и участие на заинтересованите страни като предпоставка за постигане на поставените цели.
За нас като компетентен орган по управление на риска от наводнения в българската част от Дунавски речен басейн е много важно да намерим най-добрия начин, по който резултатите от този проект да достигнат до всички заинтересовани страни и да бъдат максимално полезни.
В тази връзка е разработен и специален въпросник, ориентиран към всички заинтересовани страни, който любезно Ви молим да попълните и да изпратите на адреса на БДУВДР.
Моля да попълните въпросника и в електронен формат, който да изпратите на адрес  Danube_Floodrisk@moew.government.bg 
Получените отговори ще бъдат обобщени и представени на международна среща, посветена на работата със заинтересованите страни, която ще се проведе през м.април в Букурещ.
Вашето участие  е важно; то ще ни помогне да насочим резултатите от проекта към проблемите, които Ви вълнуват.
Разчитаме на Вашата активност и Ви благодарим предварително.
  
Въпросник по проект DanubeFloodrisk  , насочен към заинтересованите страни