Консултации при актуализация на ПУРБ 2022-2027

Съгласно разпоредбите на Рамковата директива за водите и Закона за водите Планът за управление на речните басейни (ПУРБ), се актуализира на всеки шест години. Ключова роля в този процес играят Консултациите със заинтересованите страни и обществените обсъждания, които се извършват на различните етапи от актуализиране на плана.

Първа стъпка в подготовката на третия шестгодишен цикъл на управление на водите от 2022 г. до 2027 г. е публикуването и предоставянето им за консултации със заинтересованите страни на: Работна програма за актуализация на ПУРБ с основните дейности по актуализирането на плана, както и сроковете за реализирането им и График на обществените консултации, които е необходимо да се проведат при актуализацията на ПУРБ в Дунавски район. 

Втори ключов етап от актуализацията на ПУРБ в Дунавски район, с период на действие 2022 – 2027 г., е изготвянето и публикуването на доклад Междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите в Дунавски район за басейново управление. Този документ за консултация е важна стъпка при разработването на следващия План за управление на речните басейни за  Дунавски район за басейново управление за периода 2022 – 2027 г. и позволява заинтересованите страни и широката общественост да бъдат информирани за основните проблеми в управлението на водите още на най-ранен етап от разработването на ПУРБ. 

 

Всички въпроси, препоръки и предложения, свързани с етапите на актуализация на ПУРБ в Дунавски район за басейново управление за третия планов  период 2022-2027г. може да изпращате по предпочитан от Вас начин:
                         по пощата: на адрес   5800 гр.Плевен, ул.”Чаталджа 60”
                         по електронна поща : на адрес   dunavbd@bddr.org;   dunavbd@gmail.com
                         чрез нашата директна форма за обратна връзка тук