Консултации при актуализация на ПУРН 2022-2027

 Съгласно разпоредбите на Европейската директива за наводненията и Закона за водите Планът за управление на риска от наводнения (ПУРН), се актуализира на всеки шест години. Ключова роля в този процес играят Консултациите със заинтересованите страни и обществените обсъждания, които се извършват на различните етапи от актуализиране на плана.

Първа стъпка в подготовката на Втория шестгодишен цикъл от 2022 г. до 2027 г. е публикуването и предоставянето за консултации със заинтересованите страни на: Работна програма за актуализация на ПУРН с основните дейности по актуализирането на плана, както и сроковете за реализирането им и График на обществените консултации, които е необходимо да се проведат при актуализацията на ПУРН в Дунавски район. 

Следващ етап от втория цикъл на прилагане на Директива 2007/60/ЕО (Европейска Директива за наводненията) е актуализацията на Предварителната оценка на риска от наводнения (ПОРН)  

След проведени обществени консултации със заинтересованите страни на интернет страницата на БДДР е публикувана актуализирана ПОРН в ДРБУ. Със Заповед на Министъра на ОСВ са утвърдени 35 бр. РЗПРН в ДРБУ. 

За утвърдените райони са разработени проектни карти на заплахата и на риска от наводнения, които са публикувани за обществени консултации на 25 февруари 2022 г. 

След провеждане на обществени консултации, финалните карти на  заплахата и на риска от наводнения за РЗПРН са публикувани на страницата на БДДР.

Последен етап от втория цикъл на прилагане на Директивата за наводнения е актуализацията на ПУРН. Планът съдържа и програма от мерки за намаляване на риска от наводнения. На 15 декември 2022 г. е публикуван за консултации със заинтересованите страни актуализиран ПУРН – ПРОЕКТ. Срокът за консултации със заинтересованите страни е 10.09.2023 г.