Консултации при актуализация на ПУРБ 2016-2021

Съгласно разпоредбите на Рамковата директива за водите и Закона за водите Планът за управление на речните басейни (ПУРБ), се актуализира на всеки шест години. Ключова роля в този процес играят Консултациите със заинтересованите страни и обществените обсъждания, които се извършват на различните етапи от актуализиране на плана.

Първа стъпка в подготовката на втория шестгодишен цикъл на управление на водите от 2016 г. до 2021 г. беше изготвянето и публикуването на 22.12.2012 г., както и предоставянето им за консулции със заинтересованите страни на: Работна програма за актуализация на ПУРБ с всички дейности по актуализирането на плана, както и сроковете за реализирането им; График на обществените консултации, които е необходимо да се проведат при актуализацията на ПУРБ в Дунавски район. 

Втора стъпка е изготвения и публикуван Междинния преглед на установените значими проблеми при управлението на водите в Дунавски район за басейново управление през ноември 2014 г., който е част и ключов етап при актуализирането на ПУРБ. С този преглед приключва работата по актуализация на характеристиките и състоянието на повърхностните и подземните води в района за басейново управление и се поставя основата за разработване на програмата от мерки за постигане и запазване на добро състояние на водите през следващия цикъл на управление. С цел събиране на първоначална информация, като база за последващото идентифициране на значимите проблеми по управлението на водите, разработихме анкетна форма, в която Вие отразихте вашето мнение по проблеми свързани със състоянието на водите. Резултатите от проведените консултации са представени пред XXIII заседание на Басейновия съвет при БДДР и са отразени в Раздел 9 на проекта на анкуализиран ПУРБ. 

Трета стъпка е изготвения и публикуван за обществени консултации на 01.12.2015 г. Проект на ПУРБ в Дунавски за басейново управление за втория планов период 2016 – 2021 г. В проекта са извършени редица актуализации на първия ПУРБ вкл. и по отношение на актуализиран анализ на характеристиките на района за басейново управление; преглед на зоните за защита на водите; анализ на антропогенния натиск върху водите, актуална оценка на състоянието на повърхностните и подземните води, икономически анализ на водоползването, екологичните цели и изключенията при тяхното постигане, както и актуализирани програми от мерки за запазване или подобряване състоянието на водните ресурси.

          Стартиралият процес на консултации и диалог е средство заедно да намерим най-добрите решения за устойчивото управление на водите в Дунавски район. Целта е чрез дискусия и обмяна на мнения да се формулират конкретни мнения за решаване на проблеми по места, да се обсъдят възможностите за преодоляването им, вкл. да получим конкретни предложения. В тази връзка разработихмеанкетна форма с акцент планираните актуализирани програми от мерки в проекта на плана.

 

За да можем да вземем предвид мнението на възможно най-широк обществен кръг, очакваме всеки, който е съпричастен към състоянието и управлението на водите в Дунавски басейн, да изпрати попълнена анкета и/или предложения по предпочитан от Вас начин:

по пощата: на адрес 5800 гр.Плевен, ул.”Чаталджа” 60

по електронна поща: на адрес dunavpurb@bddr.org

чрез нашата директна форма за обратна връзка тук

 

     При разработване на Проекта на План за управление на речните басейни в Дунавски район за басейново управление 2016 – 2021 г. са използвани следните Национални подкрепящи документи:

     В процеса на консултациите по проекта на актуализирания ПУРБ 2016-2021,  БДДР организира срещи със заинтересованите страни, вкл. с компетентни органи, имащи отговорности по прилагането на ПУРБ, като срещите се организират на две нива:

 

Следващи стъпки в процеса на актуализация на ПУРБ:

 

Срокът за обществените консултации по проекта на План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление, обхващащ периода (2016-2021 г.) се удължава до 06 декември 2016 г.

Удължаването е обвързано с провеждането на необходимата процедура по изготвяне на Екологична оценка (ЕО) и Оценка на съвместимост (ОС) на проекта на ПУРБ (2016-2021 г.), в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.

До тази дата всички заинтересовани страни могат да направят предложения, да изразят мнение или направят препоръки по пощата - на адрес 5800 гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60,  по факс - на номер 064 80 33 42, по електронна поща - на адреси dunavpurb@bddr.org  и dunavbd@bddr.org или чрез директната форма за обратна връзка в интернет страницата на БДДР.

 

  •   Изготвяне на екологична оценка (ЕО) и оценка за съвместимост (ОС) на проекта на плана;

  •   В процеса на консултации със заинтересованите страни проектът на ПУРБ ще бъде представен на други държавни ведомства, имащи отношение към прилагането му;

  •   Провеждане на срещи с представители на всички заинтересовани страни: институции и организации, свързани пряко с управлението на водите, неправителствени организации, водоползватели; широката общественост.  

  • След приключване на консултациите ще бъде изготвен финален вариант на плана на база получените становища, мнения и предложения и резултатите от ЕО и ОС;

  •  ПУРБ 2016-2021 г. подлежи на приемане от Министерски съвет по предложение на Министъра на околната среда и водите (чл.160 от Закона за водите);

  •  Актуализираният план трябва да бъде докладван на ЕК чрез европейската информационна система за водите (WISE).