В брой 2 на Държавен вестник от 6 януари 2017 год. е обнародвано Постановление №383 от 29 декември 2016 г. на Министерски съвет за приемане на Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване. Влязлата в началото на 2017 година Тарифа ще започне да се прилага през 2018 г., когато ще се заплащат таксите за 2017 г.

ТАРИФА за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване(в сила от 01.01.2017 г.)

Заповед № РД-758/12.12.2018 г.на Министъра на околната срeда и водите за утвърждаване на образци на декларации за изчисляване на дължимата такса за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване

Титуляри с повече от едно разрешително, следва да подадат декларация за всяко едно разрешително поотделно.

1. Декларация по чл. 194 б от Закона за водите за водовземане от повърхностни /подземни/ минерални води - Приложение № 1 от заповедта

2. Декларация по чл. 194б от Закона за водите за водовземане от повърхностни води с цел производство на електроенергия от ВЕЦ - Приложение № 2 от заповедта

3. Декларация по чл.194б от Закона за водите за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения - Приложение № 3 от заповедта

4. Декларация по чл.194б от Закона за водите нарушаване непрекъснатостта на реката - Приложение № 4 от заповедта

5. Декларация по чл.194б от Закона за водите за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, за замърсяване от канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания - Приложение № 5 от заповедта

6. Декларация по чл.194б от Закона за водите за заустване на отпадъчни води от промишлени предприятия, формиращи биоразградими промишлени отпадъчни води и от други обекти, формиращи отпадъчни води само с битов характер - Приложение № 6 от заповедта

7. Декларация по чл.194б от Закона за водите за заустване на отпадъчни води в повърхностни води от промишлени предприятия по чл. 5, ал. 1, т. 3 от Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, (обн., ДВ, бр.2 от 2017 г.) - Приложение № 7 от заповедта

8. Декларация по чл.194б от Закона за водите за заустване на отпадъчни води от обекти, които имат система за непрекъснат автоматизиран мониторинг, валидиран от контролиращия орган - Приложение № 8 от заповедта

9. Декларация по чл.194б от Закона за водите за замърсяване от отвеждане на замърсители в подземните води - Приложение № 9 от заповедта
Указания за определяне и изчисляване на дължимите такси за замърсяване от заустване на отпадъчни води, съгласно разпоредбите на Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване(обн., ДВ, бр.2/06.01.2017 г.)

-------------------------------------------------------------------

Регистър с корекционни коефициенти за изчисляване на такси за заустване на отпадъчни води. 

Регистър с корекционни коефициенти за изчисляване на такси за заустване на отпадъчни води по комплексни разрешителни.

Регистър за изпълнение/неизпълнение на условията по комплексни разрешителни

--------------------------------------------------------------------

ТАРИФА за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване(в сила 01.01.2012 г. и отменена на 01.01.2017 г.)

На основание чл.195а от Закона за водите, таксите за:

  •     водовземане;
  •     ползване на воден обект;
  •     замърсяване;

както и глобите и имуществените санкции по този закон се заплащат по бюджетната сметка на Басейнова дирекция Дунавски район с център гр. Плевен.


Съгласно чл. 195в от Закона за водите невнесените в срок (15 Февруари) такси по закона се събират принудително заедно с лихвите и разноските от Националната агенция за приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Съгласно чл. 1 от Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания „Неплатените в сроковете за доброволно плащане, неудържаните или удържани, но невнесени в срок данъци, такси, отчисления от печалби, вноски към бюджета и други държавни вземания от подобен характер се събират със законната лихва“.
За изчисляване на лихвата към датата на плащане може да ползвате калкулатор за изчисляване на законна лихва на НАП на следния интернет адрес 
https://nraapp02.nra.bg/web_interest/start_int.jsp.
Басейнова дирекция „Дунавски район“ начислява законни лихви ежемесечно върху неплатените такси по Закона за водите.


Банка: УниКредит Булбанк - клон Плевен
IBAN: BG57UNCR96603166268610
BIC: UNCRBGSF
Образец на платежно нареждане за плащане от/към бюджета по дадено указание на БНБ /Такси, Наказателни постановления и др./


Копия от платежни документи за платени такси по Закона за водите трябва да бъдат изпратени във Басейнова дирекция Дунавски район с център гр. Плевен на адрес: гр. Плевен 5800 ул."Чаталджа" №60, П.К. 1237

За улеснение на всички титуляри на издадени разрешителни по Закона за водите, БДДР – Плевен изготви примерен образец на платежно нареждане за плащане към бюджета на дължими такси по чл. 194 от ЗВ. Може да го ползвате при попълване на съответното платежно нареждане.

В Деловодството на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е поставен ПОС-терминал. Деловодството се намира на първия етаж в административната сграда на БДДР на улица „Чаталджа“ №60 в Плевен.
На място могат да се заплащат дължимите такси за предоставяните от БДДР административни услуги. Могат да се внасят и дължимите суми по санкции и глоби, наложени от БДДР.
Приемат се всички видове трансакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
Вътрешните правила за плащане чрез ПОС терминални устройства в Басейнова дирекция „Дунавски район“ Плевен можете да намерите
тук.