Вътрешни правила за административно обслужване в Басейнова дирекция "Дунавски район"

Вътрешни правила за реда за приемане, разглеждане и отчитане на подадени предложения и сигнали по реда на глава осма от АПК и за реда за приемане, разглеждане и отчитане на подадени сигнали за корупция в Басейнова дирекция "Дунавски район" Плевен

Вътрешните правила за плащане чрез ПОС терминални устройства в Басейнова дирекция „Дунавски район“ Плевен

Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси в Басейнова дирекция "Дунавски район" Плевен

Вътрешни правила за разсрочване и отсрочване на публични задължения в Басейнова дирекция "Дунавски район" Плевен

Вътрешни правила за администриране на таксите по Закона за водите, установяване и събиране на такси, глоби и имуществени санкции по Закона за водите, прихващане и выстановяване на надвнесени и недължими такива  в Басейнова дирекция "Дунавски район" Плевен