Списък на категориите информация по чл. 15 от ЗДОИ

Актуализиран списък на категориите информация, подлежаща на публикуване на официалната интернет страница на БДДР, съгласно чл. 15 от Закон за достъп до обществена информация, можете да намерите тук.

 

Категории информация

Форма

Описание на правомощията на БДДР, данни за организацията, функциите и отговорностите на администрацията.

html

Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на БДДР.

html/pdf

Описание на информационните масиви и ресурси, използвани от БДДР.

html

Наименованието, адреса, адреса на електронната поща, телефона и работното време на звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация.

html

Устройствен правилник и вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги на гражданите.

html/pdf

Стратегии, планове, програми и отчети за дейността.

html/pdf

Информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията, която се публикува съгласно Закона за публичните финанси.

html/pdf

Информация за провеждани обществени поръчки, определена за публикуване в профила на купувача съгласно Закона за обществените поръчки.

html/pdf

Уведомления за откриване на производството по издаване на общ административен акт по чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс, включително основните съображения за издаването на акта и формите и сроковете на участие на заинтересованите лица в производството

pdf

Информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация, реда и условията за повторно използване на информация.

html/pdf

Обявления за конкурси за държавни служители.

html/pdf

Подлежащата на публикуване информация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

pdf

Информация, с която може да предотврати заплаха за живота, здравето и безопасността на гражданите или на тяхното имущество; която опровергава разпространена недостоверна информация, засягаща значими обществени интереси и която представлява или би представлявала обществен интерес.

html

Информацията, предоставена повече от три пъти по реда на Закона за достъп до обществена информация.

html

Друга информация, определена със закон/ наредба - регистри, списъци и др.

html/pdf