ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за изпълнение на Закона за достъп до обществена информация в Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен