Ресурси на подземните водни тела

1. Списък на подземните водни тела на територията на БДДР към 01.01.2017 г. - изтегли

2. Карти на подземни водни тела на територията на БДДР по GIS слоеве:

3. Регистър на разполагаемите ресурси 

    Регистър на разполагаемите ресурси към 01.12.2023 г. 

    АРХИВ

4. Регистър на свободните водни количества:

5. Определени ресурси, допустими за черпене от кладенците за собствени потребности на гражданите и максималния брой на кладенците в подземните водни тела - по населени места:

1 слой -неоген -кватернер

2 слой -неоген 

3 слой - карстово - пукнатинни води 

4 слой - горна креда

5 слой - Триас-Юра-Креда

6 слой - долна креда - малм - валанж