Списък с титуляри на разрешителни за ползване на хидрогеотермални ресурси чрез геотермални системи (съгласно § 86 от ПЗР към ЗИД на ЗЕВИ)  - изтегли ново!

 

Разрешителни за водовземане и/или ползване на воден обект

Регистър на разрешителните за водовземане от повърхностен воден обект -изтегли
     
Регистри на разрешителните за водовземане от подземни води:   

- Общ регистър на разрешителните за водовземане от подземни води -изтегли      
- Регистри на действащите разрешителните за водовземане от подземни води - по слоеве и по подземни водни тела:

      
Регистри на разрешителните за водовземане от минерални води:                

           
Регистър на разрешителни за ползване на повърхностен воден обект - изтегли

Регистър на разрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностни води - изтегли
     
Регистър на разрешителни за ползване на подземен воден обект  - изтегли 

      
Решения за изменение, за продължаване срок на действие, за прекратяване или за отнемане на разрешителни

Списък на решенията за изменение и/или продължаване срок на действие на разрешителни - изтегли

Списък на решенията за прекратяване на разрешителни - изтегли

Списък на решенията за отнемане на разрешителни - изтегли


Решения за отказ за издаване, продължаване на срок или изменение на разрешителни

Списък на решенията за отказ за издаване, продължаване на срок или изменение на разрешителни - изтегли