Водовземни съоръжения за подземни води

Регистър на водовземните съоръжения за стопански цели (към 01.05.2024г.) - изтегли

Регистри на кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите - по бюра: