План за управление на риска от наводнения на Международния басейн на река Дунав

План за управление на риска от наводнения в Международния басейн на река Дунав се изготвя в изпълнение на Директива 2007/60/ЕС, позната като Европейска Директива за наводненията и Директива 2000/60/ЕС - Рамкова Директива за водите. Чрез разработването, актуализацията и прилагането на стратегическия документ се цели определяне на рамка от мерки за оценка и управление на риска от наводнения в Международния басейн на река Дунав с цел намаляване на неблагоприятните последици върху човешкото здраве, околната среда, стопанската дейност и културното наследство.

 

Проект на План за управление на риска от наводнения в Международния басейн на река Дунав за периода 2022 – 2027 г. (публикуван за обществени консултации) 

План за управление на риска от наводнения в Международния басейн на река Дунав за периода 2016 – 2021 г.