Състояние на водите и зоните за защита

Една от основните дейности на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район в осъществяване на държавната политика по опазване на околната среда и водите е оценката на актуалното състояние на количеството и качеството на водите, вкл. и на отпадъчните води, своевременно идентифициране на негативните процеси, прогнозиране на тяхното развитие, предотвратяване на вредните последици и определяне на степента на ефективност на осъществяваните мероприятия за използване и опазване на водите.

Дейността се осъществява чрез натрупване, обработка и анализ на данни от мониторинг на количеството и качеството на водите на територията на Дунавски район.

В резултат на извършените дейности по мониторинг и оценка на състоянието на водите в Дунавски район за Басейново управление се изготвят: