Международен басейн на река Дунав

Международната комисия за опазване на река Дунав (МКОРД) координира дейностите по изпълнението на Директива 2000/60/ЕС - Рамкова Директива за водите и Директива 2007/60/ЕС - Директива за наводненията за Международния басейн на река Дунав. В изпълнение на изискванията на двете директиви, МКОРД организира и води дейностите по разработването на:

План за управление на Международния басейн на река Дунав

План за управление на риска от наводнения на Международния басейн на река Дунав