План за управление на речния басейн

 

 

 

 

 

План за управление на речните басейни в Дунавски район

за басейново управление 2022-2027 г. 

(проект)

 

 

 

 

 

 

 

 

======================================================================

 

 

 

План за управление на речните басейни в Дунавски район 2016-2021г.

 приет с РЕШЕНИЕ № 1110 / 29.12.2016 год. на Министерски съвет

 

 РЕЗЮМЕ

на План за управление  на речните басейни в Дунавски РБУ

 

Планът за управление на речните басейни (ПУРБ) е основен инструмент за интегрирано управление на водите съгласно изискванията на  Директива 2000/60/ЕС -Рамкова Директива за водите. Съгласно директивата първият План за управление на речните басейни се изготвя до края на 2009г. и се актуализира на всеки шест години.

Планът за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление се разработва от Басейнова дирекция Дунавски район съгласно изискването на чл. 155, ал. 1, т. 2 от Закона за водите и чл. 13 на Рамковата директива за водите.

 

 

 

 

 

======================================================================


План за управление на речните басейни в Дунавски район 2016-2021г.

/проект/

 

пълният текст вижте тук!

 

Проектът на ПУРБ 2016-2021г е публикуван на 1.12.2015г. и е на разположение на всички заинтересовани страни за обсъждане, консултации, мнения и предложения  за срок от шест месеца (удължен до 06.12.2016 г.)

 

        Във връзка със стартиралия процес на обществени консултации разработихме анкетна форма с акцент планираните актуализирани програми от мерки в проекта на ПУРБ 2016 – 2021 г. в Дунавски район.

 

 

 

 ===================================================

 

План за управление на речния басейн в Дунавски район 2010-2015г.

 

 

Международната комисия за опазване на река Дунав координира дейностите по разработването на План за управление на Международния басейн на река Дунав.