План за управление на риска от наводнения 2016-2021

Директива за наводненията

Наводненията са природно явление, което не може да бъде предотвратено. Вероятността за тяхната поява и степента на пораженията им зависят от редица фактори, познаването и управлението на които позволява да се въздейства върху общите негативни последици от наводненията.

Оценката и управлението на риска от наводнения е предмет на Директива 2007/60/ЕС, позната още като Европейска Директива за наводненията, която е в сила от 26.11.2007г. и е транспонирана в националното законодателство с изменението на Закона за водите през м. август 2010г.

Директивата определя рамка от мерки за оценка и управление на риска от наводнения с цел намаляване на неблагоприятните последици върху човешкото здраве, околната среда, стопанската дейност и културното наследство.

Управлението на риска от наводнения съгласно Директива 2007/60/ЕС се извършва на басейнов принцип и включва три основни етапа:

Съгласно Закона за водите дейностите по управление на риска от наводнения се извършват за всеки от районите за басейново управление. и компетентен орган за прилагането им е Директорът на Басейновата Дирекция .

Най-важни срокове по Директивата

Дейност Срок Основание
Предварителна оценка на риска от наводнения 22.12.2011 чл. 4 & 5
Публикуване на програма и график за обществени консултации 22.12.2012 чл. 9.3 & 10
Карти на заплахата и на риска от наводнения 22.12.2013 чл. 6
Публикуване на План за управление на риска от наводнения 22.12.2015 чл. 7

Основни термини

"наводнение" означава временното покриване с вода на земен участък, който обичайно не е покрит с вода. Това включва наводнения от реки, планински потоци, средиземноморски сезонни водни течения и предизвикани от морето наводнения на крайбрежни райони и може да изключва наводнения от канализационните системи;

"риск от наводнения" означава съчетанието от вероятността за наводнение и възможните неблагоприятни последици за човешкото здраве, околната среда, културното наследство и стопанската дейност, свързани с наводненията

Международната комисия за опазване на река Дунав координира дейностите по разработването на

План за управление на риска от наводнения на Международния басейн на река Дунав.