Лихви за забава върху такси

Съгласно чл. 195в от Закона за водите невнесените в срок (15 Февруари) такси по закона се събират принудително заедно с лихвите и разноските от Националната агенция за приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Съгласно чл. 1 от Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания „Неплатените в сроковете за доброволно плащане, неудържаните или удържани, но невнесени в срок данъци, такси, отчисления от печалби, вноски към бюджета и други държавни вземания от подобен характер се събират със законната лихва“.
За изчисляване на лихвата към датата на плащане може да ползвате калкулатор за изчисляване на законна лихва на НАП на следния интернет адрес:    https://nraapp02.nra.bg/web_interest/start_int.jsp.


Басейнова дирекция „Дунавски район“ начислява законни лихви ежемесечно върху неплатените такси по Закона за водите.