Идентифициране и оценка на заливни равнини по р. Янтра

При изпълнението на проект Danube Floodplain е разработен и приложен подход за идентифициране и оценка на съществуващи и потенциално възстановими заливни равнини, с оглед оценката на ефективността им от гледна точка на тяхното опазване и възстановяване. Подходът се базира на матрица за оценка на заливните равнини (FEM), която определя основни параметри за оценка, организирани в четири основни групи - хидрологични, хидравлични, екологични и социално-икономически.

Наред с оценката на заливни равнини на река Дунав, дейностите по проекта включват и оценка на заливните равнини на избрани дунавски притоци, в т.ч. р. Янтра. Оценяването на заливните равнини на притоците използва концепцията и FEM, прилагани за река Дунав, като се вземат предвид спецификата на избраната река и националните условия.

Дейностите по очертаване и оценка на заливните равнини на р. Янтра са извършени от екипа на „Геополиморфик ООД“ след възлагане по реда на ЗОП. Разработената методика за р. Янтра се основава на методологията и концепцията за FEM, приети по проекта, като същите са доразвити в съответствие с речните характеристики и националните условия и данни. Като част от резултатите  от изпълнението е изготвен обобщен доклад в две части, наличен по-долу.

Предвид факта, че българските знания и опит в управлението на заливните равнини са много ограничени, разработеният документ е предназначен да послужи като основа за разработването на национална методология за оценка на заливните равнини.

 

Текущи резултати

Национален доклад "Идентифициране и оценка на заливни равнини на р.Янтра"

Доклад част 1 - Методология за  идентифициране и оценка на заливни равнини на р. Янтра

Доклад част 2 - Резултати от оценка на заливни равнини на р. Янтра

Оценка на идентифициранте заливни равнини на р. Янтра

 

Информационна брошура "Определяне и оценка на заливни равнини по течението на р.Янтра"

 

 Карти на определените заливни равнини на р.Янтра:

- Активни заливни равнини

- Поенциални заливни равнини

  

Дейности по оценка на заливни равнини на р. Янтра  /Презентация за 4-та среща по РП3, 18-19 февруари, гр. Банска Щявница, Словакия/