Проект ПУРН - втори цикъл 2022 - 2027

                                    

ПУРН - втори цикъл 2022-2027

Бенефициент – Дирекция „Управление на водите“, МОСВ

 

Дирекция „Управление на водите“ в Министерството на околната среда и водите е одобрена като бенефициент за получаване на безвъзмездна финансова помощ в рамките на приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-4.005 „Изпълнение на проучвания и оценки във връзка с  втори  ПУРН  за  периода  2022-2027  г.“  за  проект  №  BG16M1OP002-4.005-0001-C01
„ПУРН - втори цикъл 2022-2027“.

Общата стойност на проекта е 13 200 000 лв., от които 85%  или 11 220 000 лв. са средства от Кохезионния фонд (КФ) на Европейския съюз (ЕС) и 15%  или 1 980 000 лв. - Национално съфинансиране.

Целта на проекта е планиране управлението на риска от наводнения за втория цикъл   на   прилагане   на   Директивата   на   наводненията,   отчитайки   влиянието   на изменението на климата за четирите района за басейново управление, чрез разработване на Планове за управление на риска от наводнения за периода 2022-2027 г., вкл. програми от мерки с участие на заинтересованите страни.

Планирането на управлението на риска от наводнения в Р. България с участие на заинтересованите   страни   ще   осигури   съгласуваност   и   координация   с   целите   на Стратегията за намаляване на риска от бедствия 2014 – 2020 г. , с Решение 1313/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно Механизъм за гражданска  защита  на  Съюза,     както  и  синергия  и  допълняемост  на  мерките  в съответствие със Съобщение на Комисията (СОМ (2009) 82) относно подхода на Общността за превенция на природните и причинените от човека бедствия.

Дългосрочното планиране за намаляване на риска от наводнения на територията на Р. България се определя от Плановете за управление на риска от наводнения (ПУРН) чрез Програми от мерки, разработени в съответствие с изискванията на Директива 2007/60/ЕО относно оценката и управлението на риска от наводнения (Директива за наводненията). За първият цикъл на планиране на управлението на риска от наводнения бяха разработени ПУРН 2016 – 2021 г. за четирите района за басейново управление (РБУ) и същите са приети с Решения на Министерски съвет. За периода 2022-2027 г. ще се разработят ПУРН за четирите РБУ, като преди разработването на всеки етап ще бъде актуализирана и подобрена методическата основа за изготвянето на съответните документи. Проучванията и оценките във връзка с вторите ПУРН следва да отчетат всички аспекти на управлението на риска от наводнения с фокус върху предотвратяването, защитата и подготвеността, отчитайки влиянието на изменението на климата. Вторият цикъл започва с актуализация на  предварителната  оценка  на  риска  от  наводнения,  въз  основа  на  която  ще  се актуализират и определените райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН). За всеки РЗПРН ще бъде актуализиран цифровия модел на релефа и картите на заплахата и риска от наводнения. ПУРН - втори цикъл 2022-2027 следва да съдържат мерки за намаляване на неблагоприятните последици от наводнения за човешко здраве, околна среда, културно наследство, техническа инфраструктура и стопанска дейност и мерки  за  намаляване  на  вероятността  от  наводнения  за  всеки  един  от  определените РЗПРН, както и мерки на ниво РБУ, вземайки предвид изменението на климата. На всеки от етапите при разработване на ПУРН ще се отчетат изводите и препоръките на ЕК в съответствие с доклада за изпълнението на ДН и ще се осигури участието на заинтересованите  страни  и  обществеността.  В  ПУРН  ще  бъде  направена  и  оценка на напредъка по изпълнението на поставените цели с първите ПУРН.

Партньори по проекта са:

•    Басейнова дирекция "Дунавски район";
•    Басейнова дирекция "Черноморски район";
•    Басейнова дирекция "Източнобеломорски район";
•    Басейнова дирекция "Западнобеломорски район".

Целите на проекта са в съответствие със Специфична цел 1 на приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ на ОПОС 2014-2020 г. - „Повишаване защитата и готовността за адекватна реакция на населението при наводнения“.

В резултат на изпълнението на проекта се очаква подобряване управлението на риска от наводнения чрез въвеждане на решения за намаляване на неблагоприятните последици от наводнения, както и изпълнение изискванията на Директива 2007/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно оценката и управлението на риска от наводнения.

Срок на изпълнение на проекта – 43 месеца от датата на издаване на Заповедта на Министъра на околната среда и водите (Заповед № РД-ОП-86/29.08.2018 г.)

Контакти:

Мая Дряновска, началник отдел „Управление на риска от наводнения, тел: 02/ 9406608