Изпълнение, резултати и материали   -  тук 

 

Намаляване на риска от наводнения
 чрез възстановяване на заливни равнини по р. Дунав и притоците й/Reducing the flood risk
through floodplain restoration along the Danube River and tributaries

акроним DANUBE FLOODPLAIN


През последните десетилетия Европа пострада от големи катастрофални наводнения по поречието на р. Дунав. Поради това Директивата за наводненията изисква адекватни и координирани мерки за намаляване на риска от наводнения, без да противоречат на целите на Рамковата директива за водите. Основната цел на проекта е подобряване на трансграничното управление на водите и предотвратяване на риска от наводнения чрез повишаване на ползите за опазването на биологичното разнообразие. Чрез изпълнението на проекта се очаква подобряване на знанията, свързани с интегрираното управление на водите чрез възстановяване на заливни равнини, комбинация от класическа и зелена инфраструктура, мерки за естествено задържане, при това с участието на всички свързани заинтересовани страни.

Проектът се финансира от Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020.

Основните дейности на проекта са свързани с актуализация на инвентаризацията на заливните зони, тяхното класифициране чрез използване на Матрица за оценка, използване на предварително подбрани пилотни райони за оценка ефективността на проектите за възстановяване на заливни равнини в Дунавския басейн, както и разработване на инструменти за повишаване на знанията и сътрудничеството между отговорните експерти и заинтересовани страни относно възстановяването на заливните зони.

В резултат от изпълнението на проекта се очаква разработване на следните инструменти, подпомагащи постигането на специфичната цел на Транснационална програма "Дунав" за укрепване на транснационалното управление на водите и предотвратяване на риска от наводнения:

  • Ръководството за възстановяване и съхранение на заливни равнини в целия Дунавския басейн, насочено главно към практиците;
  • Стратегическо ръководство за устойчиво управление на заливни равнини в международния Дунавския речен басейн, обобщаващо основните заключения на ръководството, насочено към по-широка аудитория;
  • Пътна карта за Дунавския басейн, включваща съгласувани следващи стъпки за реализиране на проекти за заливни равнини.

Проектът се изпълнява с подкрепата Международната комисия за опазване на р. Дунав (ICPDR), която е основната платформа за сътрудничество при управлението на риска от наводнения в международния Дунавски речен басейн. Основните целеви групи по проекта са министерства, органите за управление на речните басейни, практикуващите и заинтересованите страни. Иновативният характер се дължи на прилагането на унифицирана матрица за оценка на заливните равнини от всички страни партньори и чрез разработване на общ инструмент за оценка на бъдещи проекти за възстановяване на заливни равнини.

В проекта участват партньори от десет Дунавски страни, като водещият партньор е Националната администрация "Румънски води" (Румъния), като дейностите за България ще се изпълняват от Басейнова дирекция "Дунавски район" (БДДР).

Очакваните ползи от проекта за страната ни са свързани с:

  • повишаване на обществената информираност относно използването и ефективността на алтернативни неструктурни мерки за намаляване на риска от наводнения;
  • възможност за изпълнение на мерки от Плана за управление на риска от наводнения и Плана за управление на речните басейни в Дунавски район - мерки, свързани с естествено водозадържане, които допринасят едновременно за намаляване на риска от наводнения и за постигане на целите на РДВ, както и  за опазване на екосистемите и за адаптиране към климатичните промени;
  • повишаване на експертния капацитет на БДДР чрез обмен на опит и знания;
  • повишаване на информираността и експертния капацитет и на други компетентни органи, вкл. басейнови дирекции и Дирекция "Управление на водите" чрез разпространение на резултатите от проекта.


Начало на проекта: 01.06.2018 г.

Край на проекта: 30.11.2020 г.

Общ бюджет на проекта: 3 672 655,88 ЕВРО, от които:
Принос на Европейски фонд за регионално развитие: 2 899 428,55 ЕВРО
Принос на Инструмента за предприсъединителна помощ: 222 328,90 ЕВРО
Принос на Европейския инструмент за съседство: 0 ЕВРО

Приоритетна ос: Околна среда и културно ангажиран Дунавски регион

Специфична цел: Укрепване на транснационалното управление на водите и предотвратяване на риска от наводнения

Лица за контакт:
Румелия Петрова:  +359 64 885 122
Веселка Павлова:  +359 64 885 145

За повече информация, моля посетете страницата на проекта:
www.interreg-danube.eu/danube-floodplain 

 

 

Изпълнение, резултати и материали