Проектът „Интегрирано управление на водите на река Дунав (WATER)”, финансиран от Оперативна програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, цели развитие на интегриран подход при количественото и качествено измерване на водите в общия участък на река Дунав между България и Румъния. Проектът е определен като стратегически, както за Оперативна програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013, така и за прилагането на Дунавската стратегия.

Партньорите по проекта са общо 13 от двете страни, с водещ партньор Министерство на околната среда, водите и горите на Румъния. От българска страна партньори са Министерство на околната среда и водите, съвместно с Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен, Изпълнителна агенция по околна среда, Изпълнителна агенция за поддържане и проучване на река Дунав, Национален институт по метеорология и хидрология и Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика при Българска академия на науките.

От румънска страна в работата на проекта участват Национална администрация „Румънска вода”, Национален институт по хидрология и управление на водите, Технически университет по строително инженерство - Букурещ, Национална агенция по околна среда - Румъния,
Национален институт за проучване и развитие по химия и нефтохимия, Институт по ядрени изследвания – Румъния, Политехнически университет – Букурещ.
 
Стратегически цели
А. Проектът ще подпомогне прилагането на Стратегията за развитие на Дунавския район, като един от стратегическите проекти за подобряване на качеството на водите на река Дунав и чрез изграждането на обща стратегия за управлението на водите по долното течение на река Дунав.
Б. Проектът ще бъде част от съвместно разработване на област на сътрудничество, като се използват човешките, природни и екологични ресурси и предимства на двете страни по устойчив начин. Чрез проекта се цели да се обединят хората, общностите и икономиките в трансграничния регион България – Румъния.
 
Основни цели на проекта
Проектът за интегрирано управление на водите на река Дунав цели да създаде обща система за управление и мониторинг на качеството на водите при екстремни екологични условия (наводнения, засушавания, инцидентни замърсявания от химически или радиоактивни вещества), включително да се осигурят механизми за разпространение на данни и информация, необходими за регионално развитие на трансграничната област.
 
Специфични цели на проекта
1. Да повиши капацитета за бърза намеса в случаите на разливи, за защита на Резерват Делтата на Дунав – обект, включен в Рамсарската конвенция и обект на световното природно наследство в списъка на ЮНЕСКО.
2. Да се надградят и приравнят мрежите за мониторинг за качествена и количествена оценка на река Дунав, в съответствие с изискванията, определени от СМО (Световна метеорологична организация) и за прилагане на Конвенцията за опазване на река Дунав и Рамковата Директива за водите (РДВ).
3. Да се насърчи устойчивостта на истинската стойност на природните ресурси в региона чрез разумна експлоатация и ефективно опазване на околната среда.
 
Очаквани резултати
Общи методологии, общи стандарти за мониторинг на водите;
Съвместни бази данни с интерфейси за обмен на анни и представяне на данните на широката общественост, както се изисква от Директива INSPIRE;
Адекватен интерфейс, който да бъде споделен с Международната комисия за опазване на река Дунав и останали страни от речния басейн;
Предупреждение в случаите на наводнения, ниски води и инцидентни замърсявания до съответните заинтересовани страни в района;
Повишаване капацитета на служителите в министерствата, националните администрации и басейновите дирекции при използването на ГИС и пространствен софтуер за съвременно кариране на речните легла, скорост на течение и хидравлични дейности, както и за контрол на замърсяването и намеса;
Повишаване на обществената информираност чрез информационни кампании по отношение на опазване на околната среда и управление на трансграничния район;
Преглед на двустранните споразумения относно установяване на нови мониторингови стандарти;
База данни, съвместима със спецификациите на Директива INSPIRE;
Действаща мониторингова мрежа;
Насоки за управление на оттока при ниски води;
Двуезичен информационен портал.
 

         Новини за проект WATER

         Брошура по проект WATER