П Р О Е К Т
„Усъвършенстване на професионалните умения
на служителите от Басейнова дирекция за управление на водите
Дунавски район с център гр. Плевен“
 
На 29.09.2014 г. Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център гр. Плевен стартира дейностите по изпълнение на Проект „Усъвършенстване на професионалните умения на служителите от Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център гр. Плевен“, съгласно сключен договор за безвъзмездна финансова помощ №14-22-7/29.09.2014 г. между БДУВДР и Министерство на финансите, по Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051РО002/14/2.2-16 на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
 
Общата стойност на проекта е 178 765,36 лв.
 
Общата цел на проекта е повишаване на капацитета на служителите, за ефективно и устойчиво развитие на администрацията на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център гр. Плевен.
 
Специфичните цели са:
1. Повишаване капацитета на служителите на администрацията на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център гр. Плевен, чрез подобряване на тяхната квалификация и професионализъм.
2. Повишаване ефективността на служителите на администрацията на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център гр. Плевен, чрез разширяване на техните компетенции.
3. Подобряване на координацията и взаимодействието между служителите на администрацията на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център гр. Плевен.
Проектът предвижда провеждане на обучения за повишаване на квалификацията и професионализма на служителите на БДУВДР по следните теми:
- Прилагане на европейското и национално законодателство в процеса на управление на водите на басейново ниво.
- Интегрирано управление на водите в Дунавски район.
- Управление на информацията.
- Взаимодействие с обществеността.
 
В проекта са заложени следните дейности:
Дейност 1: Организация и управление на проекта.
Дейност 2: Провеждане на обучения за повишаване на квалификацията и професионализма.
Дейност 3: Информация и публичност.
 
Целева група по проекта са служителите на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район от Централен офис – гр. Плевен и изнесени работни места в градовете София, Враца, Велико Търново и Русе.
 
Проектът е с продължителност 12 месеца – до 29.09.2015 г.
 
Екип за организация и управление на проекта:
Елица Дякова – Ръководител на проекта
Михаела Гетова – Счетоводител
Михаела Илиева – Координатор
Петя Пановска-Стойнова - юрист