Проект  “Оценка на риска от наводнения зa река Дунaв, ориентиран към заинтересованите страни – DanubeFloodrisk" е международен проект, насочен към прилагане на на партньорски подход при управлението на риска от наводнения на р.Дунав.
Проектът се изпълнява в рамките на Оперативна програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа”. Общата му стойност е около 5 000 000 евро, от които 704 000 евро са предвидени за дейности в България. Основната му цел е да се разработи единна методология за изчисляване на риска от наводнения и степента на уязвимост на териториите по течението на река Дунав на осемте страни участнички - Австрия, България, Унгария, Италия, Румъния, Словакия, Хърватска и Сърбия. Това ще доведе до редуциране на риска чрез мерки за намаляване на наводненията, корекции на териториалните планове за развитие, начини за оценка на икономическото развитие на заливаемите ивици и ще фокусира вниманието наполитиците, инвеститорите и обществеността към намаляване на риска от наводнения
Проект “DANUBE FLOODRISK” обединява 21 партньора от осемте страни участнички – научни институти, държавни органи, неправителствени организации и заинтересовани страни, които разработват съвместно карти на заплахата и карти на риска от наводнения на заливаемите ивици на река Дунав. Водещ партньор е Министерството на околната среда на Румъния. Наблюдатели за изпълнението са Европейската комисия и Международната комисия за опазване на река Дунав.
България участва с един партньор – Министерство на околната среда и водите, като в екипа, работещ по проекта, са включени и експерти от БДУВДР.
Философията на проекта се базира на доказаното от практиката разбиране, че намаляването на риска от наводнения за международния речен басейн може да бъде постигнато единствено чрез прилагане на съгласуван интердисциплинарен подход, ориентиран към всички заинтересовани страни.
Дейностите са фокусирани върху ефективните методи за редукция на риска от наводнения, в т.ч. картиране на риска за р.Дунав; въвличане на заинтересованите страни в процеса на управление на наводненията; изготвяне на предложения за устойчиво пространствено планиране и подобряване на защитата от наводнения .
Целта е чрез взаимодействието на държавни администрации, научни институции, НПО, бизнес-среди и местни органи за планиране и управление да се постигне изготвяне и прилагане на единни модели и методи за оценка, повишване на информираността на заинтересованите страни и разработване на мерки за смекчаване на последиците.  
В рамките на проекта е извършена хармонизация на данните, методите и резултатите и е изготвен общ Наръчник за хармонизация, който подпомага  прилагането на единен подход при оценка на риска от наводнения по цялото течение на река Дунав.
Дейностите на България по проекта включват набирането на данни и изготвяне на карти на заплахата и на риска от наводнения.  Изпълнена е обществена поръчка за лазерно заснемане на крайдунавската територия (LIDAR);  обработени са хидроложките данни и са заснети профили на р.Дунав, необходими за моделиране на заливаемите територии. Подготвени са основните данни за общата интернет базирана карта по проекта. Набрани и обработени  са данните за оценка на риска от наводнения.
Изготвени са карти на заплахата и на риска от наводнения за българския участък от р.Дунав .
Проектът приключи през октомври 2012г.
Резултати:
 

         ●  Ръководствo за хармонизирани изисквания за изготвяне на карти на наводненията-Представяне на резултатите

         ●  Пилотни и проучвания и дейности във връзка с оценка на риска от наводнения - в 8 пилотни района, в т.ч. 3 в България 

         ●  Други документи и информационни материали, свързани с дейностите по проекта

Всички публикации по проекта- доклади, брошури и други материали може да намерите и да изтеглите от интернет страницата на проект DanubeFloodrisk , секция "Информационни материали" тук.