ПРОЕКТ

 BG161PO005/12/1.20/02/29  „Разработване на планове за управление на риска от наводнения”,  финансиран по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013”.

БЕНЕФИЦИЕНТ   Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен
СТОЙНОСТ

 11 716 204,30 лв. с ДДС, от които:

    9 372 963,44 лв. от Кохезионния фонд  на европейския съюз;   2 343 240,86 лв национално съфинансиране от държавния бюджет на Р България.

ЦЕЛ

Допринасяне за прилагане на Директива 2007/60/ЕО за оценката и управлението на риска от наводнения;  

Устойчиво използване на водите и водните ресурси с оглед намаляване на неблагоприятните последици за човешкото здраве и околната среда;

Подпомагане на БДУВДР при изготвянето на План за управление на риска от наводнения в Дунавски район  

ДЕЙНОСТИ Проектът включва осемо сновни дейности. Пет от дейностите произтичат от   изискванията на Директива 2007/60/ЕС  и на Закона за водите относно  управление на риска от наводнения , а три от дейностите са свързани с осигуряване изпълнението на проекта съгласно  правилата на ОПОС
 Дейност I

Подготовка на предварителна оценка на риска от наводнения на басейново ниво, с етапи:

I.1. Консултантска помощ за изготвяне на Предварителна оценка на риска от наводнения за Дунавски район по чл. 146а от Закона за водите /  чл.4 от ДН;

I.2. Провеждане на обществени консултации и информиране на обществеността;

I.3. Консултантска помощ за определяне на районите със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН)   по чл.5 на Директива 2007/60/ЕС.

 Дейност II

Подготовка на карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск  от наводнения, с под-дейности :

II.1.  Консултантска помощ за изготвяне на карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводнения за ДРБУ, съгласно чл.146д, 146е,   146ж, 146з от Закона за водите;

II.2. Провеждане на обществени консултациии и информиране на обществеността и съгласуване на картите на районите под заплаха от наводнения и за риска от наводнения и координация с консултациите на ПУРБ.

 Дейност III

Подготовка на План за управление на риска от наводнения , веключваща:

III.1. Определяне на целите и приоритетите за всеки РБУ при управление на риска от наводнение на база резултатите от ПОРН и съгласуване с целите и приоритетите в ПУРБ;

III.2. Определяне на Програма от мерки за управление и координация с мерките в ПУРБ. Икономически анализ на Програмата, включително икономически разчети разходи-ползи;

III.3. Изготвяне на Екологична оценка на проекта на ПУРН за ДРБУ;

III.4. Провеждане на обществени консултации и информиране на обществеността по Проекта на ПУРН и по екологичната  оценка на Проекта на ПУРН, както и координация с консултациите по проекта на ПУРБ по РДВ за ДРБУ.

 Дейност IV

Трансгранична координация  и обмен на информация за международните речни басейни, включваща обмен на информация и съгласуване  на районите по чл.5 от ДН;  обмен и съгласуване на информация за картите на районите под  заплаха от наводнения  и на районите с  риск от наводнения и  съгласуване на ПУРН в Международния басейн на р.Дунав

 Дейност V  Създаване на цифров модел на релефа за РЗПРН от всички райони за басейново управление  чрез въздушно лазерно заснемане(LIDAR).
 Дейност VI  Организация и   управление на проекта
 Дейност VII  Одит
 Дейност VIII  Информация и публичност на проекта - Разпространение на информация за проекта и за подкрепата на финансирането на дейностите от фондовете на ЕС
ОЧАКВАНИ_РЕЗУЛТАТИ Изпълнението на проекта ще подпомогне разработването на Планове за управление на риска от наводнения  и своевременното прилагане на Директива 2007/60/ЕС.   Разработените по проекта планове за управление на риска от наводнения и мерките, заложени от тях,  ще се интегрират с   Плановете за управление на речните басейни,   допринасяйки  за своевременното прилагане на европейското екологичното законодателство и достигането на европейските стандарти в областта на водите.
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  44 месеца от датата на подписване на Договора  за безвъзмездна финансова помощ
КОНТАКТИ

Веселка Павлова  +359 64 885 145

Румелия Петрова  +359 64 885 122