Национална откриваща среща в България по проект DANUBE FLOODPLAIN - 23 януари 2019 г.

Национална откриваща среща в България по проект DANUBE FLOODPLAIN - 23 януари 2019 г.

 

Басейнова дирекция "Дунавски район" като партньор по проект „Намаляване на риска от наводнения чрез възстановяване на заливни равнини по р. Дунав и притоците й” организира националната откриваща среща за България по проекта, която се проведе на 23.01.2019 г. в град Плевен.
Целта на срещата беше да се представят основните цели, дейности и резултати на проекта.
Срещата започна с пресконференция с медии на регионално и национално ниво с цел популяризиране използването и ефективността на алтернативни неструктурни мерки за намаляване на риска от наводнения.
В срещата със заинтерсованите страни участваха над 50 представители от 25 институции/организации от различните групи заинтересовани страни - национални, регионални и местни институции, областни администрации, общини, органи за управление на води, опазване на околната среда и защита от наводнения, представители на организации - партньори в изпълнението на проекти, финансирани по Транснационална програма "Дунав" 2014-2020 в страната (напр. SIMONA), медии.
БДДР представи информация за планираните дейности, както и за очакваното участие на заинтересованите страни в отделните етапи от изпълнението на проекта. Акцент беше поставен върху връзката между работата по проекта и ролята, и участието на различните групи заинтересовани страни, по-специално тяхното съдействие с информация, данни, становища и др. Дискутирани бяха  предложенията от страна на заинтересованите страни във връзка с изпълнение на проектните дейности и възможностите за съвместни действия.
Основни теми на дискусията бяха свързани с:
- основните дейности по проекта, свързан и с определяне и оценка на заливни равнини по р. Янтра
- възможното определяне на заливни равнини в българската част на р. Дунав и по други притоци (Осъм и Искър). Беше дискутирано, че е възможно определяне и оценка на заливни равнини в посочените притоци, но не в рамките на проекта, но чрез използване на ръководните документи, които се очаква да бъдат разработени в резултат от изпълнението на проекта.;
- важността на управлението на заливните равнини след тяхното определяне с цел да се изпълнява тяхното предназначение за намаляване на риска от наводнения;
- формат и срокове за предоставяне на данни и от какви експерти се очаква тя да бъде предоставена.

Галерия