Декларации по чл.194б от ЗВ

Образци на декларации по чл. 194б от Закона за водите за предоставяне на информация за изчисляване на дължимата такса.


Титуляри с повече от едно разрешително, следва да подадат декларация за всяко едно разрешително поотделно.

Заповед № РД-758/12.12.2018 г.на Министъра на околната срeда и водите за утвърждаване на образци на декларации за изчисляване на дължимата такса за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване

1. Декларация по чл. 194 б от Закона за водите за водовземане от повърхностни /подземни/ минерални води - Приложение № 1 от заповедта

2. Декларация по чл. 194б от Закона за водите за водовземане от повърхностни води с цел производство на електроенергия от ВЕЦ - Приложение № 2 от заповедта

3. Декларация по чл.194б от Закона за водите за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения - Приложение № 3 от заповедта

4. Декларация по чл.194б от Закона за водите нарушаване непрекъснатостта на реката - Приложение № 4 от заповедта

5. Декларация по чл.194б от Закона за водите за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, за замърсяване от канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания - Приложение № 5 от заповедта

6. Декларация по чл.194б от Закона за водите за заустване на отпадъчни води от промишлени предприятия, формиращи биоразградими промишлени отпадъчни води и от други обекти, формиращи отпадъчни води само с битов характер - Приложение № 6 от заповедта

7. Декларация по чл.194б от Закона за водите за заустване на отпадъчни води в повърхностни води от промишлени предприятия по чл. 5, ал. 1, т. 3 от Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, (обн., ДВ, бр.2 от 2017 г.) - Приложение № 7 от заповедта

8. Декларация по чл.194б от Закона за водите за заустване на отпадъчни води от обекти, които имат система за непрекъснат автоматизиран мониторинг, валидиран от контролиращия орган - Приложение № 8 от заповедта

9. Декларация по чл.194б от Закона за водите за замърсяване от отвеждане на замърсители в подземните води - Приложение № 9 от заповедта