Дневници за собствен мониторинг

 Примерен образец на Дневник за собствен мониторинг на каптиран извор/дренаж

За улеснение на водоползвателите Басейнова дирекция "Дунавски район" предоставя примерен образец на Дневник за собствен мониторинг на каптиран извор/дренаж

Примерен образец на Дневник за собствен мониторинг на каптиран извор/дренаж

--------------------------------------------------

Примерен образец на Дневник за собствен мониторинг на тръбен/шахтов кладенец

За улеснение на водоползвателите Басейнова дирекция "Дунавски район" предоставя примерен образец на Дневник за собствен мониторинг на тръбен/шахтов кладенец

Примерен образец на Дневник за собствен мониторинг на тръбен/шахтов кладенец