Отчет за извършената контролна дейност от БДДР - Плевен

2024 год.

м. Януари  м.Февруари м. Март м. Април м. Май м. Юни м. Юли м. Август м. Септември м. Октомври м. Ноември м. Декември

Подробна информация за извършената контролна дейност от Басейнова дирекция Дунавски район - Плевен през 2024 година

2023 год.

м. Януари  м.Февруари м. Март м. Април м. Май м. Юни м. Юли м. Август м. Септември м. Октомври м. Ноември м. Декември

Подробна информация за извършената контролна дейност от Басейнова дирекция Дунавски район - Плевен през 2023 година

2022 год.

м. Януари  м.Февруари м. Март м. Април м. Май м. Юни м. Юли м. Август м. Септември м. Октомври м. Ноември м. Декември

Подробна информация за извършената контролна дейност от Басейнова дирекция Дунавски район - Плевен през 2022 година

2021 год.

м. Януари  м.Февруари м. Март м. Април м. Май м. Юни м. Юли м. Август м. Септември м. Октомври м. Ноември м. Декември

Подробна информация за извършената контролна дейност от Басейнова дирекция Дунавски район - Плевен през 2021 година

2020 год.

м. Януари  м.Февруари м. Март м. Април м. Май м. Юни м. Юли м. Август м. Септември м. Октомври м. Ноември м. Декември

Подробна информация за извършената контролна дейност от Басейнова дирекция Дунавски район - Плевен през 2020 година

2019 год.

м. Януари  м.Февруари м. Март м. Април м. Май м. Юни м. Юли м. Август м. Септември м. Октомври м. Ноември м. Декември

Подробна информация за извършената контролна дейност от Басейнова дирекция Дунавски район - Плевен през 2019 година

 

2018 год.

м. Януари  м.Февруари м. Март м. Април м. Май м. Юни м. Юли м. Август м. Септември м. Октомври м. Ноември м. Декември

Подробна информация за извършената контролна дейност от Басейнова дирекция Дунавски район - Плевен през 2018 година

 

2017 год.

м. Януари м. Февруари м. Март м. Април м.Май м. Юни м. Юли м. Август м.Септември м. Октомври м. Ноември м. Декември

Подробна информация за извършената контролна дейност от Басейнова дирекция Дунавски район - Плевен през 2017 година

 

2016 год.

до месец март  м. април  м. май м. юни м. юли м. август м. септември м. октомври м. ноември м. Декември

 

Подробна информация за извършената контролна дейност от Басейнова дирекция Дунавски район - Плевен през 2016 година от месец март

Подробна информация за извършената контролна дейност от Басейнова дирекция Дунавски район - Плевен през 2016 година до месец февруари

 

2015 год.

Подробна информация за извършената контролна дейност от Басейнова дирекция Дунавски район - Плевен през 2015 година

Обобщена информация за извършената контролна дейност от Басейнова дирекция Дунавски район - Плевен през 2015 година

 

2014 год.

Подробна информация за извършената контролна дейност от Басейнова дирекция Дунавски район - Плевен през 2014 година

Обобщена информация за извършената контролна дейност от Басейнова дирекция Дунавски район - Плевен през 2014 година

 

2013 год.

Подробна информация за извършената контролна дейност от Басейнова дирекция Дунавски район - Плевен през 2013 година

Обобщена информация за извършената контролна дейност от Басейнова дирекция Дунавски район - Плевен през 2013 година

 

2012 год.

Подробна информация за извършената контролна дейност от Басейнова дирекция Дунавски район - Плевен през 2012 година

Обобщена информация за извършената контролна дейност от Басейнова дирекция Дунавски район - Плевен през 2012 година

 

Обхват на контролираната дейност:

 • 1. контрол на състоянието и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения;
 • 2. контрол на извършваните дейности в речните легла;
 • 3. контрол на състоянието и правилната експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземните води и съоръженията за измерване на водните количества;
 • 4. контрол на изпълнението на условията на издадените разрешителни по Закона за водите с изключение на разрешителните за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води;
 • 5. контрол на количеството и качеството на водите;
 • 6. контрол на поддържането на минимално допустимия отток в реките;
 • 7. контрол на собствения мониторинг на водите;
 • 8. контрол на изпълнението на задълженията за заплащане на таксите по Закона за водите;
 • 9. контрол на спазването на забраните и ограниченията в границите на санитарно-охранителните зони;
 • 10. пломбиране водомерите за отчитане на използваните водни количества от подземни води, както и показанията на измервателните устройства за повърхностни води и за съоръженията за заустване на отпадъчни води;
 • 11. създаване и поддържане на база данни за извършения от басейновата дирекция контрол;
 • 12. контрол на сигнали и жалби относно нарушения на Закона за водите;
 • 13. контрол на условия и изисквания в издадени от министъра разрешителни по Закона за водите, решения по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и разрешителни за предотвратяване, ограничаване и контрол на замърсяването, когато за контрол е оправомощен директорът;
 • 14. подготовка за представяне на министъра на околната среда и водите ежемесечна и годишна информация за резултатите от извършената контролна дейност.