Примерен образец на доклад за изпълнение на условията по издадените разрешителни.

Водоползвателите - титуляри на разрешителни, имат задължение до 31 март на  следващата отчетна година да предоставят на директора на съответната басейнова дирекция доклад за изпълнението на условията в издадените им разрешителни.

За улеснение на водоползвателите Басейнова дирекция ,,Дунавски район‘‘ предоставя примерен образец на доклад с указания.

Примерен образец на доклад за изпълнение на условията по издадените разрешителни.