Прекратяване и ограничаване правата по разрешителни

Прекратяване на действието на разрешителното се извършва при условията и по реда на Раздел ІV от Глава четвърта на Закона за водите.

В случаите на:
- придобити права на собственост или ползване на недвижимия имот, където се осъществява дейността или се намира водовземното съоръжение, както и при изрично заявен отказ от право на използване на съответния воден обект;
- смърт на физическото лице, съответно прекратяване на юридическото лице или заличаване на едноличния търговец;
правоприемниците на лицата, в срок до три месеца уведомяват писмено органа, издал разрешителното, дали желаят да се ползват от правата по издаденото разрешително.

Прекратяване действието на разрешителното при изрично заявен отказ от титуляря на разрешителното се извършва след плащане на дължимите такси по чл. 194 от Закона за водите.

Ограничаване на правата, произтичащи от разрешителното може да бъде извършено след издаването на разрешителното при условията и по реда на Раздел V от Глава четвърта на Закона за водите за опазване на живота и здравето на населението, отбраната и сигурността на страната и културно-историческото наследство.

В случаите по Раздел V засегнатите водоползватели и техните абонати не могат да търсят отговорност от държавата за причинените вреди.