Регистрация на водовземни съоръжения


ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА И ГРАЖДАНИТЕ, СОБСТВЕНИЦИ НА ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПОДЗЕМНИ ВОДИ
(КЛАДЕНЦИ, СОНДАЖИ, ГЕРАНИ, КАПТИРАНИ ИЗВОРИ, ДРЕНАЖИ  И ДР.),


до 28 НОЕМВРИ 2025 г. могат да регистрират водовземните съоръжения, в съответната Басейнова дирекция за управление на водите, съгласно изискванията на § 41 на ПРЗ на ЗИД на ЗООС (изменение брой 96 на Държавен вестник от 2.12.2022 г., в сила от 27.11.2022 г.)

На регистрация подлежат съществуващи водовземни съоръжения, в това число кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и други, както следва: 

  • Съоръжения за собствени потребности, използвани от гражданите в бита (чл. 43, ал. 2 от Закона за водите), които до 27.11.2018 г. не са вписани в регистрите, съгласно изискванията на Закона за водите.
  • Съоръжения за стопански цели, използвани от фирмите, изградени до 23 декември 2016 г. и които не са вписани в регистрите, съгласно изискванията на Закона за водите.

Заявленията за регистрация на водовземните съоръжения, съгласно изискванията на § 41 на ПЗР на ЗИД на ЗООС, се подават/изпращат в Централния офис на БДДР в град Плевен, ул. „Чаталджа“ №60, по удобен за заявителя начин:

  • чрез лицензиран пощенски оператор, в това число куриерска фирма.
  • чрез Система за сигурно електронно връчване с линк за достъп тук.
  • Лично, на Гишето за административно обслужване на БДДР на адрес град Плевен, ул. „Чаталджа“ №60, като в този случай задължително се спазват препоръките и мерките за предпазване от разпространение на COVID 19.

Заявления образец РГ2 могат да се подават и чрез съответния кмет на община, кмет на район, кмет на кметство или кметския наместник по местонахождението на кладенеца. Кметовете и кметските наместници издават входящ номер за всяко постъпило заявление и на всеки 14 дни предават на съответната басейнова дирекция постъпилите в този период заявления.

Такса за регистрация на водовземни съоръжения за собствени потребности НЕ СЕ ЗАПЛАЩА.

За регистрация на водовземни съоръжения за собствени потребности на гражданите се подава заявление ОБРАЗЕЦ РГ2.

За регистрация на водовземни съоръжения за стопански цели се подава заявление ОБРАЗЕЦ РС1

Редът и начинът за регистрация но нови водовземни съоръжения не се променя. 

По-подробна информация можете да намерите на страницата по-долу. 

--------------------------------------------------------------

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ НА КЛАДЕНЦИ ЗА СОБСТВЕНИ ПОТРЕБНОСТИ НА ГРАЖДАНИТЕ:

1.   Съгласно § 1, ал.1, т.71 от Допълнителните разпоредби на Закона за водите “собствени потребности на гражданите” са потребностите от вода за домакински цели, както и за водопой на животни и за поливане в границите на собствения имот, с изключение на потребностите от вода за извършването на стопанска дейност и упражняване професия или занаят. 

2. Съгласно чл.43, ал.2 на Закона за водите физическите лица - собственици или ползватели на недвижим имот, разположен в границите на населените места и селищните образувания, имат право на безвъзмездно водовземане до 10 куб. м на денонощие за собствени потребности от намиращите се в него повърхностни и подземни води, както и в случаите на ползване на индивидуални системи за отопление и/или охлаждане с обща инсталирана мощност до 50 kW, използващи като първичен енергиен източник енергията на сухите зони в земните недра и на подземните води с температура до 20 °С, с изключение на минералните води. 

3. Съгласно чл.89, ал.4, във връзка с ал.2, б.“в“  на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, съоръженията за подземни води предназначени за водовземане (вкл.кладенците за собствени потребности) са съоръжения по смисъла на ЗУТ, представляват строеж по чл.137, ал.1, изпълняват се въз основа на съгласуван и одобрен инвестиционен проект за съоръженията при условията на ЗУТ.

 

  • Уведомление за изграждане на кладенец за собствени потребности в рамките на населените места (ОБРАЗЕЦ УГ1)
  • Уведомление за регистрация на кладенци за собствени потребности на физически лица (ОБРАЗЕЦ РГ1)

 

ІІ. ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КЛАДЕНЦИ ЗА СОБСТВЕНИ ПОТРЕБНОСТИ НА ГРАЖДАНИТЕ по  § 41 на ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА ЗИД НА ЗООС и чл.118г НА ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ (в сила от 27.11.2018 г. и действие до 27.11.2025 г.):

§ 41 на ПЗР на ЗИД на ЗООС:

(7) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2022 г., в сила от 27.11.2022 г.) Собствениците на кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите, разположени в границите на населените места и селищните образувания, за които до 27 ноември 2018 г. не са подадени заявления за вписване в регистъра по чл. 118г, ал. 3, т. 5 от Закона за водите, подават заявление в срок до 28 ноември 2025 г. в съответната басейнова дирекция за вписване на съоръженията в регистъра. Заявлението съдържа информацията за регистриране на изграден кладенец, определена в наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 2 от Закона за водите.

(8) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) Заявлението по ал. 7 може да се подаде и чрез съответния кмет на община, кмет на район, кмет на кметство или кметския наместник по местонахождението на кладенеца. Кметовете и кметските наместници издават входящ номер за всяко постъпило заявление и на всеки 14 дни предават на съответната басейнова дирекция постъпилите в този период заявления.

 

  • Заявление за регистрация на кладенци за собствени потребности на физически лица 

     (ОБРАЗЕЦ РГ2)

 

 ІІІ. ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА СТОПАНСКИ ЦЕЛИ по  § 41 на ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА ЗИД НА ЗООС и чл.118г  НА ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ (в сила от 27.11.2018 г. и действие до 27.11.2025 г.):

§ 41 на ПЗР на ЗИД на ЗООС:

(1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2022 г., в сила от 27.11.2022 г.) Собствениците на водовземни съоръжения за подземни води, изградени до 28 януари 2000 г., и на водовземни съоръжения, изградени до 23 декември 2016 г., за които не са издадени разрешения за строеж и които не са вписани в регистър по чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите, подават заявление в съответната басейнова дирекция за вписване на съоръженията в срок до 28 ноември 2025 г.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:

1. документацията по чл. 118г, ал. 5, т. 3 от Закона за водите;

2. информация за оборудването на съоръжението за експлоатация;

3. декларация за годината на изграждане на съоръжението;

4. декларация за намеренията на собственика за ползване или консервиране на съоръжението;

5. копие от документ за платена такса съгласно тарифата по чл. 72 от Закона за опазване на околната среда.

(3) Вписването се извършва, ако водовземното съоръжение:

1. разкрива само едно водно тяло;

2. е с конструкция, която не позволява смесване на води от няколко водни тела или проникване на води от повърхността във водното тяло през задтръбното пространство на съоръжението, и

3. е годно за експлоатация.

(4) В срок до два месеца от подаването на заявлението директорът на басейнова дирекция проверява документите по ал. 2 и ако са изпълнени изискванията на ал. 3, вписва съоръжението в съответния регистър по чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите.

(5) Когато не са изпълнени изискванията на ал. 3, директорът на басейнова дирекция отказва вписване в съответния регистър по чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите и предписва ликвидиране на съоръжението.

(6) Разрешаването на водовземане от вписани съоръжения по ал. 1 се извършва при условията и по реда на Закона за водите.

 

Чл. 118г. на Закона за водите

(3) (Доп. - ДВ, бр. 61 от 2010 г.) Директорите на басейновите дирекции водят регистри на водовземните съоръжения за подземни, включително минерални, води на територията на съответния район за басейново управление, включително на съоръженията, които са:

1. оборудвани за експлоатация;

2. (доп. - ДВ, бр. 61 от 2010 г.) необорудвани за експлоатация, включително определените като съоръжения за мониторинг и наблюдателни сондажи в находищата на минерални води;

3. консервирани;

4. ликвидирани;

5. за задоволяване на собствените потребности на гражданите.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 61 от 2010 г.) Вписването в регистрите по ал. 3 се извършва при условия и по ред, определени в наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 2.

(5) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) Водовземни съоръжения, вписани в регистъра за собствени потребности на гражданите, може да се впишат като водовземни съоръжения за стопански цели, когато:

1. не се увеличава максимално допустимото количество до 10 куб. м за денонощие;

2. не се нарушават изискванията към водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване - ако водовземното съоръжение ще се ползва за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване;

3. е налице документация:

а) за конструктивните характеристики на водовземното съоръжение и състоянието му, включително:

аа) диаметри и дълбочина на разполагане на прикриващите колони и филтрите, наличието и качеството на задтръбната циментация;

бб) резултати от заснемане със сондажна камера на състоянието на ствола на съоръжението до пълната му дълбочина;

вв) резултати от проведени за целите на вписването опитно-филтрационни изследвания;

гг) пълен химичен анализ на подземните води по всички показатели, за които са определени стандарти за качество на подземните води, съгласно наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 2, извършен за целите на вписването на съоръжението при акредитирано пробовземане в акредитирана лаборатория;

б) че водовземното съоръжение разкрива само едно водно тяло, включително геолого-хидрогеоложка колонка и геоложки профили;

в) за местоположението на водовземното съоръжение, включително геодезически координати и надморска височина на устието на съоръжението или на характерни точки от линейните съоръжения;

4. не са налице основания за отказ за издаване на разрешително за водовземане по чл. 68.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) Водовземни съоръжения за подземни води, които не са вписани в регистъра по ал. 3, се ликвидират.

 

  • Заявление за регистрация на водовземни съоръжения за стопански цели 

    (ОБРАЗЕЦ РС1)