Бланки за заявления за издаване на разрешителни и за определяне на СОЗ

Информационна карта на мониторингов пункт за подземни води може да изтеглите ТУК

Не се изисква представянето на Декларации по чл.71,ал.2 от ЗООС, съгласно чл.60, ал.2, т.4 от Закона за водите (отм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.)

I Водовземане и ползване на подземни води, включително минерални води

 
 • За издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения (образец № 14)
 • За издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения (образец № 15)
 • За издаване на разрешително за водовземане от минерална вода - изключителна държавна собственост, чрез съществуващи/нови съоръжения (образец № 16)
 • За издаване на разрешително за ползване на подземен воден обект за изкуствено подхранване на подземни води, чрез съществуващи/нови съоръжения (образец № 17)
 • За издаване на разрешително за ползване на подземен воден обект за реинжектиране/инжектиране на води в подземни водни обекти, чрез съществуващи/нови съоръжения (образец № 18)
 • За издаване на разрешително за ползване на подземен воден обект за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи съоръжения за хидрогеоложки проучвания, свързани с реинжектиране и за инжектиране на води, за изкуствено подхранване на подземните води и за отвеждане на замърсители в подземните води, в случаите по чл.118а, ал.2 от Закона за водите (образец № 19)
 • За изменение и/или продължаване или преиздаване на разрешително за водовземане от подземни/минерални води или ползване на подземен воден обект (образец № 32)
II Водовземане и ползване на повърхностни водни обекти 
 
 • За издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект, когато за реализиране на водовземането е необходимо изграждане на нови системи и съоръжения (образец № 10)
 • За издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, чрез изградени съоръжения (образец № 11)
 • За издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, когато за реализиране на водовземането е необходимо изграждане на нови системи и съоръжения,  като изграждането е свързано с ползване на воден обект, разрешаването на което е извън компетенциите на директора на басейнова дирекция по ЗВ (образец № 12)
 • За издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект по чл. 46, ал.1 на ЗВ, с изключение на заустването на отпадъчни води (образец № 13)
 • За издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект по чл.140, ал.7 от Закона за водите за изземване на наносни отложения (образец № 23)
 • За изменение и/или продължаване или преиздаване на разрешително за водовземане и/или ползване на повърхностен воден обект (образец № 31)
III Ползване на повърхностен воден обект за заустване на отпадъчни води
 
 • За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за проектиране на обекти, в т.ч. канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания (образец № 20)
 • За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващи канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания (образец № 21)
 • За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващи обекти (не се отнася за експлоатация на съществуващи канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания) (образец № 22)
 • За изменение и/или продължаване или преиздаване на разрешително за водовземане и/или ползване на повърхностен воден обект (образец № 31)

 ІV Определяне на санитарно-охранителна зона (СОЗ)

 

Заявление за откриване на процедура за определяне на СОЗ