Издаване на разрешителни

За откриване на процедура за издаване на разрешително кандидатите подават заявление по образец, одобрен от министъра на

околната среда и водите, като за издаване на разрешителните се заплащат такси, определени с Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ):

1. за ползване на:

а) воден обект по приложение № 1 към чл. 13, т. 1 от Закона за водите, на вътрешните морски води, териториалното море и река

Дунав - 500 лв.;

б) във всички останали случаи - 250 лв.;

2. за водовземане от:

а) воден обект по приложение № 1 към чл. 13, т. 1 от Закона за водите, от вътрешните морски води, териториалното море и река Дунав - 500 лв.;

б) във всички останали случаи - 250 лв.

 

Разрешително за водовземане и/или за ползване на воден обект се издава:

1. на юридически лица и на еднолични търговци;

2. на физически лица само когато искането е за:

а) (отм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.)

б) заустване на отпадъчни води по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите;

в) минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени за управление и ползване на общини;

г) земеделски цели от регистриран земеделски производител.

 

При разрешаване на водовземанията се спазва следният ред на удовлетворяване на исканията:

1. за питейно-битови цели;

2. лечение и профилактика - само за минерални води;

3. за земеделски цели;

4. други цели, включително промишлени цели, отдих и хидроенергетика.

Разрешително за водовземане от подземни води по чл. 44 и разрешително за ползване на подземен воден обект по чл. 46, ал. 1, т. 5, 6 и 7 на Закона за водите се издават за водовземане или за ползване на подземен воден обект:

1. чрез нови съоръжения;

2. чрез съществуващи съоръжения.
по реда на Закона за водите и на Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.

Разрешително за водовземане на минерални води от находищата – изключителна държавна собственост се издават при условията и по реда на Закона за водите и Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.

Не се разрешава изземване на наносни отложения от водните обекти с изключение на река Дунав и водохранилищата, както и в случаите по чл. 140.

Разрешителните за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води по чл. 46, ал. 1, т. 3, буква "а" се издават за срок до въвеждането в експлоатация на обекта/канализационната система.

Изискванията към документите по чл. 60, ал. 2 - 10 от Закона за водите, които се прилагат към заявлението за издаване на разрешително, се определят с Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, Наредбата за ползването на повърхностните води и Наредба № 2 от 8 юни 2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване.

Заявлението и приложените към него документи се подават в два екземпляра - единият екземпляр в качеството му на оригинал се представя върху книжен носител, а вторият - като негов пълен цифров аналог - върху магнитен носител.

Когато не са изпълнени изискванията по чл. 60 от Закона за водите, компетентният орган уведомява заявителя да отстрани несъответствията в срок до два месеца. При неотстраняване на несъответствията в срок документите не се разглеждат и не се открива процедура, за което заявителят се уведомява писмено.

Компетентният орган преценява искането (чл. 62, ал. 1, т. 1 – 8 от Закона за водите) и изготвя преценка, която е писмена и е неразделна част от документацията, въз основа на която се издава разрешителното или отказът за издаване на разрешително. Изготвя съобщение (чл. 62а, ал. 1, т. 1 – 7 от Закона за водите), което се изпраща на кмета на съответната община за публично обявяване и се поставя на интернет страницата на Басейновата дирекция.

Компетентният орган издава разрешително или решение за отказ, които се изпращат писмено на заявителя, на съответната общинска администрация, на собственика на съоръженията, както и на заинтересуваните лица, участвали в процедурата по издаване на разрешителното.