Изменение и продължаване на разрешителни

Изменението и/или продължаване срока на разрешителното се извършва по реда на Раздел ІІІ от Глава четвърта на Закона за водите.

За изменение и/или продължаване срока на разрешителното се заплащат такси, определени с Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ:

 

1. За продължаване срока на разрешително се събира такса в размер 100 лв.

2. За изменение и/или допълнение на разрешително за водовземане и/или ползване на воден обект се събират следните такси:

  • за воден обект по приложение № 1 към чл. 13, т. 1 от Закона за водите, на вътрешните морски води, териториалното море и река Дунав - 250 лв.;
  • във всички останали случаи - 130 лв.

Молбата за продължаване срока на действие на разрешително се подава пред органа, който го е издал, преди изтичането му.

 

Не се разрешава изменение и продължаване по чл. 78, ал. 3, продължаване по чл. 78, ал. 2 или преиздаване на разрешителното по чл. 79, ал. 3 при:

1. неплатени такси по чл. 194 по съответното разрешително, установени с влязъл в сила акт за установяване на публично държавно вземане, които не са отсрочени, разсрочени или обезпечени;

2. неплатени глоби или санкции по чл. 200 съгласно влязло в сила наказателно постановление, които не са отсрочени, разсрочени или обезпечени.