Зоните за защита на водите са регламентирани в чл. 119а, ал 1, т. 1 – 5  от Закона за водите и се определят и актуализират на всеки шест години с Плана за управление на речните басейни (ПУРБ).
 Регистрите на зоните за защита на водите от компетентността на БДДР са последно актуализирани с приемане на ПУРБ 2016 – 2021 г. в Дунавски район за басейново управление (ДРБУ):

 

Зони за защита на повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване

 • Регистър на зоните за защита на повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване в ДРБУ - изтегли
 • Карта на зоните за защита на повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване - изтегли

 

Зони за защита на подземни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване

 • Регистър на зоните за защита на подземни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване в ДРБУ - изтегли
 • Карти на зоните за защита на подземни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване /6 броя карти/ - изтегли

 

Регистър на санитарно-охранителните зони определени в съответствие с изискванията на Наредба №3/16.10.2000 год. (актуален към 08.01.2024 г.) - изтегли

Регистърът на санитарно-охранителните зони в ДРБУ се актуализира периодично.

 

Зони за отдих, водни спортове и/или за къпане

 • Регистър на на зоните за отдих, водни спортове и/или за къпане в ДРБУ - изтегли
 • Карта на зоните за отдих, водни спортове и/или за къпане - изтегли

 

Зони за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми

 • Регистър на зони за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми в ДРБУ - изтегли
 • Карта на зоните за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми - изтегли

 

Защитени територии и зони, обявени за опазване на водозависими местообитания и биологични видове

 • Регистър на защитените зони за опазване на местообитания - изтегли
 • Карта на защитените зони за опазване на местообитания - изтегли
 • Регистър на защитените зони за опазване на птици - изтегли
 • Карта на защитените зони за опазване на птици -изтегли
 • Регистър на защитените територии -изтегли
 • Карта на защитените територии -изтегли

 

Повече информация за зоните за защита на водите може да намерите в Раздел 3 към ПУРБ 2016 – 2021 г. в Дунавски район.