Категоризация на повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване на територията на БДУВДР - гр. Плевен за 2008 година

В съответствие с Наредба №12/2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, за 2008 година Басейнова Дирекция за управление на водите Дунавски район, /БДДУДР/ гр.Плевен е извършила актуализация на категорията на водата добивана за питейни цели по отделните речни водохващания и язовири.

Категоризацията се основава на анализ на резултатите от Изпълнение програмата за Контролен мониторинг изготвена от БДУВДР, проведен от РЛ на ИАОС и Лабораториите на РИОКОЗ, както и предоставените протоколи от собствения мониторинг на “ВиК” дружествата.

Физикохимичните и микробиологични елементи за качество и честотата на пробонабирането по които се провеждат изпитванията, както и гранични стойности за съответните категории води А1, А2 и А3 са посочени в Приложение №1 на Наредба №12/2002 г.

За 2008 година са категоризирани 94 пункта за мониторинг, или 65 водоизточника за добиване на вода за пиене. В групата на питейните води изискващи най-малка обработка на пречистване / категория А1/ са определени 31 пункта, а категория А2 - 34.

Във връзка с прилагането на чл.10 и чл.11 от Наредба №12/2002 г. и за успешното реализиране на програмите за мониторинг, последваща оценка на резултатите и осъществяването на ефективен контрол, на водата добивана за питейнобитово водоснабдяване е необходимо да се реализират следните дейности от различните институции:

  • В началото на всяка календарна година Басейновите Дирекции разработват на Програми за контролен и собствен мониторинг на питейните води, съгласно чл.5, ал 2 от Наредба №12/2002г., а водоснабдителните организации предоставят на Басейновите дирекции информация за използваните от тях или предвидените да бъдат използвани при определени обстоятелства, повърхностни водоизточници за питейно-битово водоснабдяване.
  • Водоснабдителните организации изпълняват програмите за собствен мониторинг
  • На база изготвената категоризация на водите – А1, А2 и А3 водоснабдителните организации трябва да разработят и прилагат подходящи методи за обработка/ пречистване на водите, съгласно стандартните методи, посочени в Приложение № 2, към чл.3, ал.1 от Наредба №12/ 2002г.
  • БДУВДР определят защитени зони, в рамките на изготвения План за управление на речните басейни, правят оценка на екологичния статус на водното тяло или части от него където се намира зоната за защита и да назначат програма за мониторинг. Приоритетно учредяване на СОЗ за всички водохващания от повърхностни води, предназначени за питейно-битови цели. Ограждане на пояс І и сигнализиране на СОЗ, съгласно изискванията на Наредба № 3/16.10.2000 г. към Закон за водите
  • Прилагане на административно-наказателна отговорност по смисъла на чл. 200 от Закона за водите и чл. 55 от Наредба №3/16.10.2000 г.