Отклонения в качеството на водите

Уважаеми ползватели,
Публикуваната информация показва установените през месеца моментни или трайни превишения на стойностите на показателите, определящи добро състояние във водното тяло, в конкретни пунктове, в които се изпълнява регулярен мониторинг на водите и във водовземни съоръжения, от които се черпи вода за различни цели.
За повърхностните водни тела установените стойности на показателите се сравняват със Стандарта за качество на околната среда – Максимално допустима концентрация (СКОС-МДК) или със Стандарта за качество на околната среда – Средно-годишна стойност (СКОС-СГС), когато няма определен СКОС-МДК.
За подземните водни тела установените стойности на показателите се сравняват със Стандарта за качество на подземните води. За информация се следи и Базовата стойност, показваща концентрацията на съответното вещество при първото му откриване. За повечето вещества базовата стойност е определена за периода 2007-2008 г., преди разработването на първите ПУРБ.
Превишенията по показателите алфа- и бета-активност показват превишаване на контролното ниво, при което органите на държавния здравен контрол извършват експертна оценка на общата индикативна доза и риска за хората.
След приемането на първите ПУРБ 2010-2016 г. в България се планират и се изпълняват мерки за прекратяване/намаляване на замърсяванията при източника им, като например изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води, намаляване на торенето в уязвими зони, забрана за дейности, които могат да доведат до пряко или непряко отвеждане на приоритетни вещества във водите и др. Мерките, които са планирани и одобрени от Министерския съвет на Р. България за периода на вторите ПУРБ 2016-2021 г. можете да видите в публикуваните Планове за управление на речните басейни, приложения към раздел VІІ .
Трябва да се има предвид, че мерките, които се изпълняват и ще се изпълняват в бъдеще са насочени към човешката дейност и замърсяването при източника на замърсяване, т.е. резултатът от тези мерки може да се очаква след известен и в много случаи продължителен период от време.
Това е особено важно за подземните води, при които при установените исторически замърсявания с нитрати и други вещества, почвите и покриващите водните тела пластове са наситени със замърсяващи вещества, които се емитират и ще се емитират още години към подземните води. В тези случаи, в зависимост от дълбочината и строежа на водоносните пластове самопречистването на водите може да се очаква след десетки и даже стотици години.
Има и случаи, в които причината за повишените концентрации е естествена – например в скалите, в които са акумулирани подземни води или върху които протичат повърхностни води могат да се съдържат различни вещества в повишени концентрации, които се извличат от водите.
Във връзка с изложеното по-горе, при вече установени замърсявания водоползвателите трябва да предприемат действия за достигане на изискваните качества на водата за съответната цел на ползване.

Подземни водни тела

2024 год.

м. януари  м. февруари м. март м. април м. май м. юни м. юли м. август м. септември м. октомври м. ноември м. декември

2023 год.

м. януари  м. февруари м. март м. април м. май м. юни м. юли м. август м. септември м. октомври м. ноември м. декември

2022 год.

м. януари  м. февруари м. март м. април м. май м. юни м. юли м. август м. септември м. октомври м. ноември м. декември

2021 год.

м. януари  м. февруари м. март м. април м. май м. юни м. юли м. август м. септември м. октомври м. ноември м. декември

2020 год.

м. януари м. февруари м. март м. април м. май м. юни м. юли м. август м.септември м.октомври м.ноември м.декември

2019 год.

м. януари - м. март м. април м. май м. юни м. юли м. август м.септември м.октомври м.ноември м.декември


Повърхностни водни тела

2024 год.

м. януари  м. февруари м. март м. април м. май м. юни м. юли м. август м. септември м. октомври м. ноември м. декември

2023 год.

м. януари  м. февруари м. март м. април м. май м. юни м. юли м. август м. септември м. октомври м. ноември м. декември

2022 год.

м. януари  м. февруари м. март м. април м. май м. юни м. юли м. август м. септември м. октомври м. ноември м. декември

2021 год.

м. януари  м. февруари м. март м. април м. май м. юни м. юли м. август м. септември м. октомври м. ноември м. декември

2020 год.

м. януари м. февруари м. март м. април м. май м. юни м. юли м. август м.септември м.октомври м.ноември м.декември

 2019 год.

м. януари - м. март м. април м. май м. юни м. юли м. август м.септември м.октомври м.ноември м.декември