Категоризация на повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване на територията на БДУВДР - гр. Плевен за 2010 година

През 2010 г. по изготвена от БДУВ Дунавски район с център Плевен Програма за контролен мониторинг беше проведен мониторинг на повърхностните води, речни водохващания и язовири, предназначени за питейно-битово водоснабдяване (ПБВ).

На основание изискванията на чл.155, ал. 1, т. 8 от Закона за водите, чл.90 ал. 2, т.2 от Наредба 5/23.04.2007г. за мониторинг на водите и чл. 16 ал.1 от Наредба 12/18.06.2002г. за качеството на водите предназначени за питейно-битово водоснабдяване, БДУВДР ежегодно изготвя информация за категоризацията на отделните водохващания и разработва/актуализира Програма за контролен мониторинг.

Оценката и определянето на категоризацията за 2010 г. е извършена въз основа на резултатите за физикохимичните анализи получени от Регионалните лаборатории към ИАОС, микробиологичните изследвания от РИОКОЗ, данните от собствен мониторинг на В и К дружествата и съобразно изискванията на Приложение 1 към Наредба 12/2002 г.