Категоризация за 2011г, Програма за мониторинг за 2012г. на повърхностни води в защитени територии и Приложение1 към Наредба 12/2002г.

През 2011 г. е проведен мониторинг на повърхностните води, речните водохващания и язовирите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване (ПБВ), по изготвена от БДУВ Дунавски район с център Плевен Програма за контролен мониторинг в защитените територии.

На основание чл.155, ал. 1, т. 8 от Закона за водите, чл. 107 ал. 2, т.2 от Наредба 1 от 11 април 2011 г. за мониторинг на водите и чл. 16 ал.1 от Наредба 12/18.06.2002г. за качеството на водите предназначени за питейно-битово водоснабдяване, БДУВДР ежегодно изготвя категоризация на водите на отделните водохващания и язовири и разработва/актуализира Програмата за контролен  мониторинг.

Оценката и определянето на категоризацията за 2011 г. е извършена въз основа на резултатите от протоколите за физикохимичните анализи изготвени от Регионалните лаборатории към ИАОС, микробиологичните изследвания от РЗИ,  данните от собствен мониторинг на ВиК дружествата и съобразно изискванията на Приложение 1 към Наредба 12/2002 г.