Категоризация за 2012г, Програма за мониторинг за 2013г. на повърхностни води в защитени територии и Приложение1 към Наредба 12/2002г

 

През 2012 г. е проведен мониторинг на повърхностните води - речни водохващания и язовири, предназначени за питейно-битово водоснабдяване (ПБВ), в защитените териториии по изготвени от БДУВ Дунавски район с център Плевен Програми за контролен мониторинг и собствен мониторинг на водоползвателите.

През 2012 година за контролен мониторинг е  пробонабрано от 102 пункта, като  са анализирани  422  бр. проби. Обработени са резултати по 39 показатели. Изготвени са 16 програми за собствен монитринг на ВиК дружествата и общините  за 2012 година .

В своята компетентност и във връзка с изпълнение на  чл.155, ал. 1, т. 8 от Закон за водите, чл. 107 ал. 2, т.2 от Наредба 1 от 11 април 2011г. за мониторинг на водите и Наредба 12/18.06.2002г. за качествените изисквания към повърхностни води предназначени за питейно-битово водоснабдяване,  БДУВДР гр.Плевен ежегодно изготвя категоризация на водите от отделните речни водохващания и язовири и разработва/актуализира Програмите за контролен  мониторинг и  собствен мониторинг. Категоризирани са 119 водни тела, в които  7 са язовири  и 112  - речни водохващания. От общата бройка  24 са категория А 1 , 94 - категория А2 и само 1 речно водохващане  – категория А3.

Оценката и определянето на категоризацията за 2013 г. е извършена въз основа на обработка на резултатите от анализите на физикохимични показатели  изготвени и предоставени от Регионалните лаборатории към ИАОС,  микробиологичните изследвания от съответните РЗИ и данните от изпълнението на собственият  мониторинг на В и К дружествата и общините съобразени с изискванията на Приложение 1 към Наредба 12/2002 г.