Категоризация за 2013г, Програма за мониторинг за 2014г. на повърхностни води в защитени територии и Приложение1 към Наредба 12/2002г

 

       През 2013 г. е проведен мониторинг на повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване (ПБВ) в защитени териториии, по изготвени от БДУВ Дунавски район с център Плевен Програми за контролен мониторинг и собствен мониторинг на водоползвателите.

       В своята компетентност и във връзка с изпълнение на  чл.155, ал. 1, т. 8 от Закон за водите, чл. 107 ал. 2, т.2 от Наредба 1 от 11 април 2011г. за мониторинг на водите и Наредба 12/18.06.2002г. за качествените изисквания към повърхностни води предназначени за питейно-битово водоснабдяване,  БДУВДР гр.Плевен ежегодно категоризира водите от речни водохващания и язовири и разработва/актуализира Програмите за контролен  мониторинг и  собствен мониторинг.

       В изпълнение на Програмата за контролен мониторинг през 2013 година  е  пробонабирано от 131 пункта за мониторинг за 117 водни обекта (109 речни водохващания и 8 язовири). Изпитването на взетите проби вода обхваща посочените в Приложение 5 на Наредба 12/18.06.2002г показатели. Оценката на категорията за 2013г. е извършено на базата резултати от проведеният през годината мониторинг:

-          физикохимични анализи изготвени от Регионалните лаборатории към ИАОС

-          микробиологични изследвания от РЗИ

-          данните от собствен мониторинг на водоснабдителните организации

и в съгласие с изискванията на Приложение 1 към Наредба 12/2002г. Категоризирани са 117 водни обекта, както следва:

-          категория А1 - 12 водни обекта (1 язовир и 11 речни водохващания)

-          категория А2 - 101 водни обекта  (7 язовира и 94 речни водохващания)

-          категория А3 - 4 водни обекта   (4 речни водохващания).

     Изготвени са 15 програми за собствен монитринг на В и К дружествата и общините  за 2014 година .