Категоризация за 2014г, Програма за мониторинг за 2015г. на повърхностни води в защитени територии и Приложение5 към Наредба 12/2002г

      

       През 2014 г. е проведен мониторинг на повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване в защитени териториии, по изготвени от Басейнова Дирекция Дунавски район (БДДР) Програми за контролен мониторинг и собствен мониторинг на водоползвателите.

       Във връзка с изпълнение на чл.155, ал. 1, т. 8 от Закон за водите, чл. 107 ал. 2, т.2 от Наредба 1 от 11 април 2011г. /изм. ДВ. бр.44 от 17.05.2013г./ за мониторинг на водите и Наредба 12/18.06.2002г. за качествените изисквания към повърхностни води предназначени за питейно-битово водоснабдяване, БДДР всяка година категоризира водите от речни водохващания и язовири и актуализира Програмите за контролен мониторинг и собствен мониторинг.

        В изпълнение на Програмата за контролен мониторинг през 2014 година е пробонабирано от 127 пункта за мониторинг. Взетите проби вода са изпитвани по показателите регламентирани в Приложение 5 на Наредба 12/18.06.2002г. Оценката на категорията е извършена на база резултатите от проведеният през 2014г. мониторинг (физикохимични анализи от Регионалните лаборатории към ИАОС,   микробиологични изследвания от РЗИ и данни от собственият мониторинг на водоснабдителните организации) и е в съответствие с изискванията на Приложение 1 към Наредба 12/2002г.

Категоризирани са 119 водни обекта, от които:

-   категория А1 - 12 водни обекта (1 язовир и 11 речни водохващания)

-   категория А2 - 106 водни обекта (7 язовира и 99 речни водохващания)

-   категория А3 - 1 воден обект (речно водохващане).

За 2015г. са изготвени 15 програми за собствен монитринг на В и К дружества и общини.