Доклад  за изпълнение Програмата за мониторинг на повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване и категоризация на речните водохващания и язовири за 2015 година

 

Категоризация за 2015г, Програма за мониторинг за 2016г. на повърхностни води в защитени територии и Приложение5 към Наредба 12/2002г

 

 

 

БДДР Плевен,  в своята компетентност  по  чл.155, ал. 1, т. 8 от Закон за водите; чл. 107 ал. 2, т.2 от Наредба 1 от 11. 04.2011г. за мониторинг на водите и Наредба 12 от 18.06.2002г. за качествените изисквания към повърхностни води предназначени за питейно-битово водоснабдяване (ПБВ) е извършила категоризация  на 8 язовира и 120 речни водохващания, за 2015 година на водите, които са предназначени за пиене.

Въз основа на направената категоризация за 2015г.  и спазвайки  изискванията на Приложение 3, към чл.7, ал.1 от към Наредба 12/2002 г. е изготвена програма за контролен мониторинг за 2016 година на повърхностните води предназначни за пиене в речни водохващания и язовирите.

 

  •  Доклад  за изпълнение Програмата за мониторинг на повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване и категоризация на речните водохващания и язовири за 2015 година
  • Категоризация за 2015г, Програма за мониторинг за 2016г. на повърхностни води в защитени територии и Приложение5 към Наредба 12/2002г