Консултации по график и работна програма

 Първа стъпка в подготовката на третия шестгодишен цикъл на управление на водите от 2022 г. до 2027 г. е публикуването и предоставянето им за консултации със заинтересованите страни на: Работна програма за актуализация на ПУРБ с основните дейности по актуализирането на плана, както и сроковете за реализирането им и График на обществените консултации, които е необходимо да се проведат при актуализацията на ПУРБ в Дунавски район. 

Настоящата Работна програма и графикът за консултации включват дейностите по актуализацията на действащият ПУРБ 2016 – 2021г. и изготвянето на ПУРБ за Дунавски район за басейново управление (ДРБУ) за периода 2022-2027г.

Работната програма за актуализацията на ПУРБ и графикът за консултациите с обществеността, които трябва да се проведат са изготвени и публикувани съгласно член 14 от Рамковата директива за водите (РДВ) и чл.168 „б” от Закона за водите.

За по-подробна информация: Работна програма за актуализация на ПУРБ в Дунавски басейн и график на консултациите с обществеността.

Срокът на консултацията е 6 месеца, считано от: 22.12.2018г.

Всички въпроси, препоръки и предложения, свързани с актулизираната Работна програма  и  График на обществените обсъждания, които е необходимо да се проведат за актуализация на ПУРБ в Дунавски район за басейново управление за третия планов  период 2022-2027г. може да изпращате по предпочитан от Вас начин:

                         по пощата: на адрес   5800 гр.Плевен, ул.”Чаталджа 60”
                         по електронна поща : на адрес   dunavbd@bddr.org;   dunavbd@gmail.com
                         чрез нашата директна форма за обратна връзка тук

Дата на публикуване: 21.12.2018г.