Консултации по значими проблеми при управлението на водите

Втори ключов етап от актуализацията на ПУРБ в Дунавски район, с период на действие 2022 – 2027 г., е изготвянето и публикуването на доклад Междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите в Дунавски район за басейново управление.

Докладът за Междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите  в Дунавски район за басейново управление е публикуван за консултация с обществеността в периода 15.10.2021 г. до 18.04.2022 г.

Този документ за консултация е важна стъпка при разработването на следващия План за управление на речните басейни за  Дунавски район за басейново управление за периода 2022 – 2027 г. и позволява заинтересованите страни и широката общественост да бъдат информирани за основните проблеми в управлението на водите още на най-ранен етап от разработването на ПУРБ.

Целта на Междинния преглед е да информира и предостави за коментари на обществеността  и заинтересованите страни най-важните въпроси по отношение на управлението на водите (предизвикателствата) в Дунавски район и начините за справяне с тези проблеми (избора на мерки).

Срокът на консултацията е 6 месеца до: 18.04.2022г. 

Всички въпроси, препоръки и предложения, свързани с актулизираната Работна програма  и  График на обществените обсъждания, които е необходимо да се проведат за актуализация на ПУРБ в Дунавски район за басейново управление за третия планов  период 2022-2027г. може да изпращате по предпочитан от Вас начин:

                         по пощата: на адрес   5800 гр.Плевен, ул.”Чаталджа 60”
                         по електронна поща : на адрес   dunavbd@bddr.bg;
                         чрез нашата директна форма за обратна връзка тук

Дата на публикуване: 15.10.2021г.

Вашите становища и предложения ще бъдат включени в публични регистри и ще допринесат при разработване на проекта на Плана за управление на речните басейни за „Дунавски район“ и програмата от мерки. 

Поради епидемиологичната обстановка в страната, срещите с обществеността и заинтересованите страни, на национално ниво и ниво РБУ, ще се организират и провеждат хибридно – присъствено и онлайн.

Резюме на проект на доклад за Междинните проблеми в Дунавски район за басейново управление може да намерите тук.

График за провеждане на хибридни дискусионни срещи (присъствено и онлайн) на Междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите в Дунавския район за басейново управление може да намерите тук.

Онлайн анкета относно значимите проблеми при управлението на водите - тук. 

Регистър на постъпилите в БДДР писмени становища  по доклада за Междинен преглед на значимите проблеми при управление на водите в ДРБУ - тук

 

  • Хибридна дискусионни срещи (присъствено и онлайн) за обществена консултация № 1 - 14.03.2022 г. в гр. Враца, в Голяма конферентна зала на хотел Хемус

За заинтересованите страни от области Видин, Монтана и Враца за поречията на реките Огоста, на запад от р. Огоста и р. Дунав

Покана

Дневен ред

Регистрационен формуляр

Презентация

Протокол от срещата

 

  • Хибридна дискусионна среща (присъствено и онлайн) на ниво ДРБУ за обществена консултация № 2 - 18.03.2022 г. в гр. Плевен, в Голяма конферентна зала на хотел Ростов.

За заинтересованите страни от области Плевен и Ловеч за поречията на реките Вит, Осъм, Искър и Дунав

Покана

Дневен ред

Регистрационен формуляр

Презентация

Протокол от срещата

 

  • Хибридна дискусионна среща (присъствено и онлайн) на ниво ДРБУ за обществена консултация № 3 - 30.03.2022 г. в гр. София, в Зала „София“ в Конферентният център в ИНТЕРПРЕД-СТЦ

 За заинтересованите страни от области София, Перник и Софийска област за поречия на реките Искър, Ерма и Нишава

Покана

Дневен ред

Регистрационен формуляр

Презентация

Протокол от срещата

 

  • Хибридна дискусионна среща (присъствено и онлайн) на ниво ДРБУ за обществена консултация № 4 - 31.03.2022 г. в гр. Велико Търново, в Конферентна зала „Калоян“ в Хотел Меридиан Болярски

За заинтересованите страни от области областите Велико Търново и Габрово, за поречие на река Янтра

Покана

Дневен ред

Регистрационен формуляр

Презентация

Протокол от срещата

 

  • Хибридна дискусионна среща (присъствено и онлайн) на ниво ДРБУ за обществена консултация № 5 - 01.04.2022 г. в гр. Русе, в Конферентна зала „Рига“ в Гранд хотел Рига

За заинтересованите страни от области областите Русе, Търговище, Разград, Силистра и Добрич за поречия на реки Русенски Лом и Добруджански реки

Покана

Дневен ред

Регистрационен формуляр

Презентация

Протокол от срещата

 

Крайният срок за регистрация е удължен и може да се регистрирате за участие в дискусионните срещи за проекта на Доклад за междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите в Дунавски район за басейново управление.

 

 Ще се проведат и срещи на национално ниво в гр. София на следните  дати:

  • На 04.04.2022 г. за Урбанизация
  • На 15.04.2022 г. за Индустрия (сутринта)
  • На 15.04.2022 г. за Земеделие (следобед)

За повече информация тук.