Консултации при определяне на РЗПРН

Разпоредбите на Европейска Директива за наводненията и Закона за водите изискват разработването на Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН), да се осъществи при активно участие на всички заинтересовани страни. Основен елемент в този процес са консултациите със заинтересованите страни и обществените обсъждания, които се провеждат под различни форми: писмени консултации; консултации чрез интернет; Басейнов съвет; срещи с обществеността и заинтересованите страни; проучвания и анкети.

Консултациите с обществеността се провеждат на различните етапи от разработване на ПУРН.

Басейнова Дирекция за управление на водите в Дунавски район (БДУВДР) изготви и публикува Предварителната оценка на риска от наводнения (ПОРН). В момента се извършва определянето на РЗПРН. Съгласно изготвения график БДУВДР предвижда да проведе обществени обсъждания във връзка с определянето на РЗПРН. На срещите ще бъдат поканени всички заинтересовани страни: институции и организации, свързани пряко с управлението на водите, неправителствени организации, бизнеса и широката общественост - да изкажат своето мнение, забележки и препоръки по предложенията.

Проектът на районите със значителен потенциален риск от наводнения в Дунавски район е на разположение за обсъждане от заинтересованите страни  за срок от два месеца.

 Очакваме Вашите въпроси, препоръки и предложения:

 на адрес 5800 гр.Плевен, ул.”Чаталджа 60”   или   на електронен адрес dunavfloоd@bddr.org

 или чрез нашата директна форма за обратна връзка    тук

 

 

 

Обществено обсъждане на РЗПРН в гр. Плевен - 21 май 2013 г.

Дневен ред

Списък на присъствалите

Протокол от срещата

 

Обществено обсъждане на РЗПРН в гр. Велико Търново - 29 май 2013 г.

Дневен ред

Списък на присъствалите

Протокол от срещата

 

Обществено обсъждане на РЗПРН в гр. Русе - 30 май 2013 г.

Дневен ред

Списък на присъствалите

Протокол от срещата

 

Обществено обсъждане на РЗПРН в гр. Вършец - 03 юни 2013 г.

Дневен ред

Списък на присъствалите

Протокол от срещата

 

Обществено обсъждане на РЗПРН в гр. София - 04 юни 2013 г.

Дневен ред

Списък на присъствалите

Протокол от срещата

 

Презентации, представени по време на срещите

Проект по ОПОС за Разработване на ПУРН в Дунавски район

Координация и консултации ПУРН-ПУРБ

Проект на РЗПРН в поречия Вит, Осъм, Искър-2

Проект на РЗПРН  в поречиe Янтра

Проект на РЗПРН в поречия Русенски Лом и Добруджански реки

Проект на РЗПРН в поречия Огоста и поречията на реките, западно от р.Огоста

Проект на РЗПРН в поречия Искър1, Ерма и Нишава